Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦ · Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (2024)

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (1)

RESOURCE

Better accommodation for international students

Nieuwe CAO voor WU-medewerkers

Bonaire, St. Eustatius en Saba

Conditions in hotel are improved after rent strike threat. | p.6 |

Eenmalig 500 euro en een half procent salarisverhoging. | p.5 |

Vanaf 10 oktober heeft Nederland ook tropische flora en fauna. | p.14 |

nr. 4 – 7 oktober 2010 – 5e jaargangVoor studenten en medewerkers van Wageningen UR

Inspiratie voor gezonde voeding

Oervoedselp.12

Wat doe jij na je bachelor?

p.16-31

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (2)

LUUK + BUNKERSLuuk van Wissen, conciërge Van Hall Larenstein Velp

2 >> liefdewerk

Luuk van Wissen is een knutselaar. Vliegtuigjes vroeger, maquettes nu. Van bunkers uit de Tweede Wereld-oorlog, schaal 1 op 72. ‘Mijn vader heeft ze nog gesloopt aan het einde van de oorlog.’ Het pronkstuk is Toren 4, een monster van beton bij Cap Gris Nez in de buurt van Calais. Basismateriaal: foamboard. ‘Afval van de school. Prachtig materiaal, licht en goed bewerkbaar. Voor mij is dat kaas-je.’ RK / Foto: Guy Ackermans

‘YOU ARE NOT EVEN ALLOWED

INTO MOST OF THEM’

Luuk van Wissen, caretaker at Van Hall

Larenstein in Velp, likes making mod-

els. It started with model aeroplanes,

and now he has graduated to scale

models of World War II bunkers. ‘My

father demolished them after the war.’

His chef d’oeuvre is Tower 4, a con-

crete monstrosity at Cap Gris Nez near

Calais. The model is made of polysty-

rene. ‘Leftovers from the school. Great

material, light and easy to work with.

Piece of cake for me.’

‘De meeste van die din gen mag je niet eens in’

RESOURCE — 7 oktober 2010

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (3)

>>INHOUD

The full story?

resource.wur.nl/en

7 oktober 2010 — RESOURCE

nr. 4 – 5e jaargang

DUO CUM LAUDEDeze week niet in Resource: de studente die vorige week tweemaal afstudeerde.

Voor beide masters slaagde ze cum laude.

Bij nader inzien wilde ze niet met verhaal en foto in dit blad. Die dubbele master had

ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare

school haalde ze al hoge cijfers en dat leidde maar tot jaloezie en hoge verwachtin-

gen.

Of het zo is weet ik niet, maar het zou toch wel treurig zijn als je binnen deze organi-

satie je excellente cijferlijst maar beter kunt verbloemen. Juist hier, moet je dat kun-

nen vieren.

Een tweede master blijkt overigens alleen nuttig voor wie het onderzoek in gaat.

Bedrijven letten meer op sociale en organisatorische vaardigheden en hebben daar-

om liever dat je een extra stage doet of actief bent bij een vereniging of in de mede-

zeggenschap. Dat staat deze week namelijk wel in Resource.

Gaby van Caulil

2 Liefdewerk

bunkers

EN VERDER

4 Nieuws & opinie

8 Wetenschap

11 Post

12 Oerdis

14 Antillen

16 Masterspecial

18 kies je master

20 meningen

25 doorstuderen?

28 Bas Haring

32 Student

37 Puzzel

38 Go/no go

39 Advertenties

40 Typical Dutch

bicycle kingdom

>> 28FILOSOOF

Bas Haring is een ambassadeur voor

een nieuwsgierige levenshouding.

‘Nutteloos onderzoek bestaat niet.’

>> 18MASTERMIND

Voor- en tegenlijstjes helpen niet

als je een master moet kiezen. ‘Ga

af op je intuïtie.’

>> 23LAAG SALARIS

Wageningse alumni verdienen

gemiddeld minder. Omdat ze

gaan promoveren.

DOUBLE DISTINCTION

The student who was

awarded two Master’s de-

grees last week, both

with distinction, did not

want her story to appear

in Resource. Experience

had taught her it would

only lead to jealousy.

That would be sad - not

being able to celebrate

academic success at a

university. On the other

hand, a second Master’s

is not everything - com-

panies are more im-

pressed by an extra in-

ternship or student socie-

ty committee work.

ILLUSTRATIE COVER: ISTOCK

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (4)

The full story?

resource.wur.nl/en

4 >> nieuws

RESOURCE — 7 oktober 2010

COALITION AGREEMENT

The probable new coalition has pu-

blished its draft agreement. Wage-

ningen Executive Board Chairman

Aalt Dijkhuizen is reasonably satis-

fied. He is pleased the economic

importance of the agro-food sector

is recognized. Nature and climate

change will get less priority, which

may affect research. However, he is

positive about the Ministry of Agri-

culture’s merger with Economic Af-

fairs. The basic grant will remain

in place for Bachelor’s students,

contrary to expectations.

PAY RISE

It is not much but trade union ne-

gotiator Marieke van den Berg

thinks it was the most they could

expect from the collective labour

agreement: a half per cent pay rise

and more proactive career man-

agement. She is convinced the vu-

vuzela protest at the start of the

academic year helped.

-

-

Het conceptregeerakkoord roemt de agrofoodsector. De Wageningse lobby heeft kennelijk effect gehad.‘Of dat aan de Wageningse lobby ligt, is niet meteen te zeggen en ook niet zo belangrijk. We hebben dat in breed verband aangepakt. Anders dan bijvoorbeeld de Rotter-damse haven, met één CEO en één jaarverslag, is ons domein name-lijk versnipperd. Daardoor wordt de waarde ervan vaak moeilijker herkend. Samen met partijen als het Nederlands Agribusiness Fo-rum en LTO-Nederland hebben we met een gezamenlijke boodschap de betrokken mensen benaderd. Daar ben ik tevreden over.’

Maar natuur en klimaat komen er slecht van af.‘Dat is een van de zaken waarover ik niet tevreden ben. De aankoop van gronden voor de ecologische hoofdstructuur worden minder, maar het is nog onduidelijk of dat ons in het onderzoek raakt. Het

plan om boeren meer in te schake-len om natuur te beheren hoeft niet negatief uit te pakken, maar ook daarvan weten we nog niet wat

de consequenties zijn voor onze kennisinstituten.

Hoe dan ook, natuur heeft in dit akkoord een lagere prioriteit ge-kregen. Dat geldt ook voor het kli-maatonderzoek. Wageningen UR is bijvoorbeeld projectleider van Kennis voor Klimaat,een groot on-derzoeksprogramma, van 100 mil-joen euro waar verschillende uni-versiteiten en instituten in partici-peren. De nieuwe regering wil “nog eens bekijken” of dat ook in de toe-

komst nodig is. Dit programma loopt over drie jaar af. Of er een vervolg komt, is nu onzeker.’

LNV en EZ gaan fuseren. In de subsidievijver moeten landbouw, natuur en voeding straks concur-

reren met andere technologieën.‘Op onderdelen zal er meer con-currentie zijn, maar ik zie ook voordelen. We zijn nu al heel suc-

cesvol in onderzoeksprogramma’s van economische zaken, we staan daar hartstikke goed op de kaart. Ik ben vooral blij dat we bij een vakministerie blijven. Bij het Mi-nisterie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft de gouden driehoek van overheid, weten-schap en bedrijfsleven zich bewe-zen. Heel goed dus dat dat zo blijft.’

Wageningen hecht aan internatio-nalisering. De PVV niet.‘De lijn van de PVV is inderdaad niet de lijn die de Wageningen UR-gemeenschap voor ogen heeft. Wij hebben een sterke internationale dimensie en dat is van grote rijk-dom. Dat blijft zo en zal niemand ons kunnen afnemen. Ik ga er van-uit dat CDA en VVD, zij vormen im-mers de regering, helemaal voor die waarde gaan staan.’

FO

TO

: A

NP

MINISTERIES FUSEREN

-

Vorige week presenteerden CDA

en VVD een concept regeerak-

koord. De nieuwe regering roemt

de agrofoodsector. ‘De land- en

tuinbouw verdienen versterking,

nationaal, Europees en mondi-

aal.’

Het ministerie van LNV - dat Wa-

geningen Universiteit, DLO en

Hogeschool Van Hall Larenstein

financiert – gaat samen met het

ministerie van EZ. CDA en VVD

vinden de landbouw een ‘be-

langrijke sector die zwaar moet

meewegen in het economisch

beleid.’

In het akkoord staat ook: ‘Het

groene onderwijs blijft aan de

sector gekoppeld en draagt we-

zenlijk bij aan de kwaliteit en

toekomst van de agrofoodsec-

tor.’

Opmerkelijk is dat de basisbeurs

deels behouden blijft. Op CDA

en PVV na, wilden alle politieke

partijen de studiesubsidie om-

zetten in een leenvorm. De nieu-

we regering komt met een com-

promis. ‘De basisbeurs en aan-

vullende beurs blijven bestaan

in de bachelorfase. Alleen voor

de masterfase komt een sociaal

leenstelsel. De opbrengsten

daarvan worden geïnvesteerd in

de kwaliteit van het onderwijs.’

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (5)

nieuws << 5

7 oktober 2010 — RESOURCE

Lag het aan de vuvuzela’s waarmee een handjevol Wageningse vak-bondsleden vier weken geleden de opening van het academisch jaar omlijstten? Hoe dan ook, er is een akkoord. De onderhandelaars van universiteiten en vakbonden heb-

den gestimuleerd. ‘Het moet nor-maal worden dat je als personeels-lid regelmatig met iemand praat over je werk’, zegt Van den Berg, die vindt dat dit nu te weinig ge-beurt. ‘Een baan die nu goed be-valt, is over vijf jaar misschien he-lemaal niet meer zo leuk, of be-staat zelfs niet meer. Daarom is het goed dat iedereen zich blijft ont-wikkelen en daartoe ook de moge-lijkheden krijgt.’

ben afgesproken de huidige cao te verlengen tot 1 oktober 2011. In november krijgt het personeel een uitkering van vijfhonderd euro en vanaf februari 2011 een half pro-cent salarisverhoging.

‘Het is een sober akkoord’, er-kent Marieke van den Berg, be-stuurslid van Abvakabo/FNV, maar meer zat er volgens haar niet in het vat. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit in de huidige situatie het maxi-

maal haalbare is.’ Ze is blij dat de universiteiten de nullijn hebben verlaten en denkt dat de acties bij de opening van het academisch jaar daar aan hebben bijgedragen.

In het onderhandelingsak-koord, dat nog moet worden goed-gekeurd door de universiteiten en de vakbondsleden, zijn afspraken gemaakt om arbeidsgehandicap-ten sneller aan werk te helpen. Ook zal het loopbaanbeleid wor-

Joop Schaminee writes in the aftermath of

the so-called ‘toleration agreement’

reached by the proposed new Dutch coali-

tion. How is he going to explain the new

toleration of intolerance to one of the

open-minded Muslim researchers whose

work enriches Wageningen’s science?

festival should focus on na-

ture as well, says Tia Hermans.

will get more attention

in local secondary schools.

is the new platform for

knowledge about river deltas.

Wageningen Universiteit richt, samen met

middelbare scholen uit Wageningen, Veen-

endaal, Ede, Zetten en Barneveld een scho-

lennetwerk op rondom Food Valley. Daar-

mee moet er meer aandacht voor life scien-

ces komen in het onderwijs. Ook gaan ver-

schillende pabo’s meer aandacht besteden

aan wetenschap en techniek, zodat docen-

ten kinderen er straks op de basisschool al

kennis mee laten maken. Op die manier wil

de universiteit alvast zieltjes winnen voor

de levenswetenschappen, waarin in de toe-

komst een gebrek aan hoger opgeleiden

wordt voorzien.

Festival Food 4 You moet zich ook op na-

tuur richten. Dat zegt Tia Hermans van Cen-

trum Landschap. Zij is een actie gestart om

de ondergeschoven positie van natuur bin-

nen Wageningen UR aan de kaak te stellen.

Te beginnen bij het festival Food 4 You.

Hermans vindt dat de Raad van Bestuur

zich naar buiten toe wel voortdurend sterk

maakt voor de agrifoodsector, maar niet

voor natuur en de groene ruimte. Gezond

voedsel bestaat volgens Hermans niet zon-

der gezonde natuur. ‘Natuur en voedsel moe-

ten in een adem worden genoemd.’ Een

nieuwe banner voor het festival is al ge-

maakt. ‘Die mogen ze gratis gebruiken.’ Met

fl yers gaat Hermans de bezoekers van het

festival op haar hartenkreet wijzen.

>>ALTERRA

In Rotterdam is afgelopen week de Delta Al-

liance opgericht. De alliantie biedt een plat-

form voor uitwisseling van Delta-kennis. Al-

terra voert het secretariaat van de nieuwe

club. Door klimaatverandering staan rivier-

delta’s wereldwijd onder druk, legt program-

ma manager Wim van Driel (Alterra) uit. De

zeespiegel stijgt, de bodem daalt, land-

bouwgrond verzilt en de bevolkingsdruk

neemt snel toe. Meer dan de helft van de we-

reldbevolking woont bovendien in delta’s.

Hoogste tijd dus om die problemen samen

het hoofd te bieden. ‘Er gebeurt ontzettend

veel op het gebied van delta’s en klimaat. De

bedoeling is om door samenwerking niet

overal opnieuw het wiel uit te gaan vinden.

Daarbij gaat het vooral om de toepassing:

kennis voor impact.’ De samenwerking moet

onder meer uitmonden in een gemeenschap-

pelijke onderzoeksagenda.

Tijdens het schrijven van deze column kijk ik met een schuin oog naar de beelden van het CDA-con-gres op televisie. Morgen moet ik mijn tekst inleve-ren, maar dan nog is niet bekend of de gesmede ak-koorden door de partijfractie op dinsdag aanvaard worden. Ongetwijfeld gaat dat gebeuren, maar erva-ringen uit het verleden bieden, zeker de laatste tijd, geen garantie voor de toekomst. Ik moet bekennen dat ik het spoor bijster ben wat betreft het politieke vaarwater. De bootjes bewegen alle kanten op en de oude, vertrouwde tegenstellin-gen tussen links en rechts bepalen de koers niet meer. We kiezen massaal voor desintegratie, waarbij arm niet rijker wordt en rijk niet armer. En wat met het begrip gedoogakkoord? Het woord gedogen is voor mij verbonden met het drugsbeleid en het niet bestraffen van kleine overtredingen in het verkeer. We moeten ophouden met gedogen, heb ik Wilders zo vaak horen zeggen.Over enkele weken komt Zakaria Hatim uit Egypte onze vakgroep voor drie maanden versterken, om te werken aan een thesis over de woestijnvegetatie van de Sinaï. Hij is een van de vele buitenlanders die Wa-geningen Universiteit jaarlijks welkom heet. Zakaria is overtuigd moslim en heeft mij de afgelopen jaren veel verteld over de beginselen van de islam: over liefde, verdraagzaamheid en rentmeesterschap. Ik zie weinig verschillen met het christendom. Zakaria laat weten dat hij begonnen is met het leren van de Nederlandse taal. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat hij vraagt naar de betekenis van woor-den als kopvodden-tax en assimilatiecontract. Hoe leg ik hem het nieuwe gedogen uit?

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (6)

6 >> nieuws

RESOURCE — 7 oktober 2010

The full story?

resource.wur.nl/en

en zorgt voor extra koelkasten. Ook gaat ze de kapotte drogers bij de wasmachines repareren. De dou-checabines buiten het gebouw, waar veel klachten over waren, zijn inmiddels vervangen door inpan-dige douches. En om de toegang tot het internet te verbeteren, gaat Hof van Wageningen het netwerk moderniseren en upgraden. Een belangrijke toezegging was boven-dien de verlaging van de huurprijs. Zo lang ze gebruik maken van de tijdelijke voorziening in Hof van Wageningen hoeven de studenten nog maar zes euro per nacht te be-talen, in plaats van 8 euro.

De universiteit onderzoekt ver-

Major improvements have been

made in the conditions for interna-

tional students being housed tem-

porarily in the Hof van Wagenin-

gen hotel - finally. The students

sent a letter of complaint three

weeks ago. When that didn’t work,

they threatened to stop paying

rent and copied the letter to the

national newspapers. That did the

trick. Now they will keep their

cooking facilities, no longer have

to go outside to shower and have a

promise of improved Internet con-

nections. And their rent has been

cut. The students are satisfied with

the response.

der de mogelijkheid om de wacht-lijst voor een permanente kamer bij Idealis te publiceren. De stu-denten hadden daar om gevraagd

om een idee te krijgen hoe lang ze nog in de noodhuisvesting moeten zitten.

Catalina Angel geldt als de verte-genwoordiger van de buitenlandse studenten in het hotelcomplex. Zij

is tevreden met de voorstellen van de universiteit en het hotel. ‘Ze hebben gereageerd op alle knel-punten die we in onze brief ge-noemd hebben. ‘They take it se-riously.’ Zelf is ze vooral blij dat er wat gedaan wordt aan de primitie-ve buitendoches. Bovendien juicht ze het toe dat de kookplaten in de keuken kunnen blijven staan. ‘ Het is duur en onhandig om elke dag in gebruik te moeten maken van de mensa in het Forum of de hotel-maaltijden.’ Door de huurprijsver-laging betalen de studenten nog maar 180 euro per maand. Dat vindt Angel een redelijke prijs voor de noodhuisvesting.

FO

TO

GU

Y A

CK

ER

MA

NS

De huisvesting van de buitenland-se studenten die tijdelijk in de voormalige kantoorruimte van Hof van Wageningen verblijven, wordt fors verbeterd. De studenten krij-gen nieuwe douches en betere kookvoorzieningen. Bovendien hoeven ze minder huur te betalen. Drie weken geleden stuurden de studenten een brandbrief naar de universiteit waarin ze hun beklag deden over de omstandigheden waaronder ze in Wageningen wer-den opgevangen. Die had in eerste instantie niet het gewenste effect: universiteit en hotel waren slechts tot marginale aanpassingen be-reid.

De studenten schreven daarop een nieuwe brief waarin ze dreigden met een huurstaking. Die stuurden ze ook naar de nationale pers, waarna onder meer het NRC flink uitpakte met nieuws over de Wage-ningse toestanden. Vervolgens ging het snel: op 28 september gin-gen universiteit en hoteldirectie in gesprek met een delegatie boze studenten om al een dag later met vergaande toezeggingen te ko-men.

Een bloemlezing: Hof van Wa-geningen verwijdert de kookplaten in de provisorische keuken niet, zoals ze eerder had aangekondigd,

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (7)

nieuws << 7

7 oktober 2010 — RESOURCE

Isric moest eind november vorig jaar halsoverkop ver-trekken van Duivendaal naar de campus. Het gebouw in het centrum van Wageningen was niet brandveilig genoeg, gaf verantwoordelijk ESG-directeur Kees Slin-gerland als reden. Een langer verblijf was onverant-woord. Isric huist sindsdien in het Wisselgebouw op de campus. Het acute vertrek (een ‘deportatie’ volgens sommigen) leidde tot een slepend conflict tussen Slin-gerland en het personeel van Isric. Zelfs de rechter kwam er aan te pas.

Vlak voor een nieuwe gang naar de rechter, kwamen de partijen er onlangs uit. Isric blijft op de campus en trekt in bij ESG. Voor het bodemmuseum komt nieuw-bouw. Eind goed al goed dus? Niet echt, vindt de onder-nemingsraad van ESG, waar Isric onder valt. Die ziet in de zak met geld voor nieuwbouw een onvervalst staaltje powerplay. In ruil daarvoor moet het personeel name-lijk wel afzien van haar belangrijkste eis: een (tijdelij-ke) terugkeer naar Duivendaal. Het conflict is daarmee in zekere zin afgekocht.

Het is bovendien de vraag of het Isric veel opschiet met nieuwbouw. De huur bijvoorbeeld wordt aanzien-lijk hoger dan op Duivendaal. Hoe Isric dat gaat op-hoesten is onduidelijk. Bovendien is het de vraag of meer afstand tot ESG niet beter is voor de onafhankelij-ke positie van het internationale bodeminstituut. Winst is er in ieder geval níet wat betreft de relatie tus-sen de ESG-directie en Isric. Die relatie is grondig ver-stoord. Het conflict zorgde bovendien een jaar lang voor grote onrust op de werkvloer.

Dat leidt tot de vraag waarom het allemaal zo hard is en wordt gespeeld. Het meest voor de hand liggende antwoord is: geld. Wageningen UR is bezig het vast-goed op Duivendaal van de hand te doen. Alle tekenen wijzen daar op. Een nieuw bestemmingsplan is in de maak, gebouw Lawet staat te koop en het bestuurscen-trum volgt. Daarmee is volgens or-voorzitter Kees van Diepen overigens niks mis. ‘Maar zeg dat dan! Dat zou voor ons een aannemelijk argument zijn.’ Nu over-heerst de kater van een onterechte verhuizing en een afgekocht conflict zonder winnaars.

ILLU

ST

RA

TIE

: K

ITO

It is settled at last: soil science centre Isric

is moving on to campus. All’s well that

ends well? The employees’ council is not

convinced. There are hard feelings: the

rushed move is still resented, people feel

they were bought off with the promise of

building funds, and they are worried about

the high rent on campus and the possible

loss of independence.

‘Waarom voor huisvesting van buiten-landse studenten geen samenwerking gezocht met Veenendaal, Ede, Rhenen en Barneveld? We zijn toch zo trots op onze ‘internationale’ Food Valley?’Oud-wethouder in Veenendaal Jaap Pilon in

De Gelderlander, 2 oktober.

ANALYSE

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (8)

The full story?

resource.wur.nl/en

RESOURCE — 7 oktober 2010

Ingrid Visseren-Hamakers verte-

genwoordigt de Nederlandse

wetenschap op de top over biodi-

versiteit die van 18 tot 29 okto-

ber plaatsvindt in het Japanse

Nagoya. ‘Hoe sociaal is de mens?

Daar gaat het uiteindelijk over.’

Wat is dat voor top?‘Officieel heet het de 10th Confe-rence of the Parties to the Conven-tion on Biological Diversity. Zeg maar, het broertje van de klimaat-top in Kopenhagen, maar dan van het Biodiversiteitsverdrag. 193 lan-den zijn daar bij betrokken, waar-onder ons land.’

Wat is jouw rol? ‘De Nederlandse delegatie bestaat voornamelijk ambtenaren en des-kundigen van de ministeries. Drie waarnemers uit de samenleving on-dersteunen de delegatie. Voor het eerst dit keer ook iemand vanuit de wetenschap. Ik vertegenwoordig dus de Nederlandse wetenschap.’

Waarom Ingrid Visseren-Hama-kers? ‘Ik heb er samen met WUR-colle-ga’s hard voor gelobbyd. Mijn vak-gebied is het internationale bos- en biodiversiteitsbeleid. Daarom wil ik er ook zo graag heen. Dit is één van de belangrijkste internati-onale verdragen op mijn werkveld: dé plek waar internationaal na-tuurbeleid wordt gemaakt.’

Noem eens een belangrijk onder-werp? ‘Er worden voor het eerst bindende afspraken gemaakt over de toe-

BIODIVERSITY SUMMIT

Ingrid Visseren-Hamakers will be

in Japan for a biodiversity summit.

She is the only scientist in the

Dutch delegation. She lobbied

hard to get there as this summit is

crucial to the future of nature poli-

cy. The aim: a protocol for the use

of genetic resources. One that will

conserve nature and respect the

rights of indigenous people.

PIGS HAVE MRSA TOO

The MRSA superbug is normally as-

sociated with hospitals, but veteri-

nary researcher Els Broens found

gang van genetische bronnen voor het ontwikkelen van nieuwe medi-cijnen of landbouwgewassen. Wie mag dat genetisch materiaal ge-bruiken, onder welke voorwaarden en wie gaat er aan verdienen?’

Dat gaat om geld? ‘Ja, potentieel zeker. Maar ook om de rechten van inheemse volkeren. Hier raakt de ‘zachte’ politiek van natuurbeleid aan de harde econo-mische politiek. De ontwikkelings-landen hebben al gezegd: als hier geen goed protocol voor komt, dan zetten we de rem op de onderhan-delingen over alle andere onder-werpen.’

Zoals?‘De mondiale doelstellingen voor de bescherming en duurzaam ge-bruik van biodiversiteit voor de periode 2010-2020. Willen we doorgaan met het vernietigen van natuurgebieden of vinden we bio-diversiteit zo belangrijk dat we een andere weg in slaan? Hoe so-ciaal is de mens? Is hij in staat om ruimte over te laten voor de na-tuur. Daar gaat het in wezen om. Om daar bij te zijn, vind ik een grote eer.’ Roelof Kleis

Ingrid Visseren-Hamakers houdt tijdens de

top voor Resource een dagboek bij: Dag-

boek Nagoya, www.resource.wur.nl.

Ingrid Visseren-Hamakers

FO

TO

: G

UY

AC

KE

RM

AN

S

‘DÉ PLEK WAAR NATUURBELEID WORDT GEMAAKT’

large numbers of pigs with MRSA

in the abattoir. This is worrying as

abattoir workers could become in-

fected and then infect others.

SNOUT BEETLE AFFAIR

Are Dutch gardeners suffering from

a plague of snout beetles, as re-

8 >> wetenschap

SNUITKEVERS: PLAAG OF HETZE?

belaagd door tuineigenaren.

een plaag.’

De Wageningse entomoloog Mar-cel Dicke kreeg er de afgelopen we-ken flink van langs van tientallen Nederlandse tuineigenaren. Dicke had tegenover Resource zijn twijfel uitgesproken over een item op het NOS-journaal over een ‘plaag’ van exotische snuitkevers. Wat is waar?

De affaire begon met Silvia Hel-lingman, een Drentse entomologe die melding maakte van de plaag op natuurbericht.nl. Dat bericht werd door het journaal opgepikt. Dicke erkende weliswaar de komst en verspreiding van exotische snuitkevers. ‘Maar of dat een plaag is, is iets anders. Wij kennen geen problemen met snuitkevers in Ne-derland van de omvang die het NOS journaal presenteerde’, zo verklaarde hij tegenover Resource.

Op resource.wur.nl komen boze tuineigenaren vervolgens in het ge-weer. Ze menen dat er sprake is van een ‘hetze’ tegen Hellingman. Inmiddels krijgt Hellingman bijval van de Wageningse taxonoom The-odoor Heijerman. Hij houdt de ver-spreiding van de kevers bij en heeft meerdere artikelen geschreven over de komst en snelle versprei-ding van enkele exotische snuitke-vers. Volgens hem mag de overlast van de snuitkevers wel degelijk een plaag genoemd worden. Heijer-man vindt dat Silvia Hellingman ‘onrecht wordt aangedaan’ door de suggestie dat zij de plaag uitver-groot voor eigen gewin. ‘Ze is de enige die de mensen helpt die last hebben van snuitkevers.’ AS

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (9)

7 oktober 2010 — RESOURCE

ported on Dutch TV, or not? Entomologist

Silvia Hellingman from Drenthe says they

are but Wageningen entomologist Marcel

Dicke thinks the problem is not that bad.

ANIMAL COPS?

The new Dutch Cabinet wants 500 extra

cops to deal with cruelty to animals.

Elsbeth Stassen, professor of Animals and

Society, says it is not that simple. First,

what do you define as cruelty? Also, what

powers will the new police have? And the

Netherlands already has two animal pro-

tection services. Would it not be better to

help them operate more effectively?

MRSA-BACTERIE TIERT WELIG IN ABATTOIR

van de varkens besmet met de

resistente MRSA-bacterie.

Varkens blijken in de korte tijd dat ze in het slachthuis vertoeven nog massaal te worden besmet door de MRSA-bacterie, beter bekend onder naam ‘ziekenhuisbac-terie’. Dat ontdekte de Wageningse veteri-nair onderzoerker Els Broens. Voor het on-derzoek volgde Broens 117 varkens van de boerderij naar het slachthuis. Ze contro-leerde de varkens op MRSA rondom het transport naar de slachterij en na de ver-doving voor de slacht. Geen van de dieren had MRSA voor het transport. Daarna test-te tien procent MRSA-positief. Na verblijf in het abattoir, net voor de slacht, droeg maar liefst zestig procent van de varkens de bacterie bij zich.

Els Broens noemt het resultaat ‘zeer verontrusend’. De bacterie wordt namelijk gevreesd omdat hij resistent is tegen ver-schillende soorten antibiotica die ook op mensen worden gebruikt. Mensen en die-

ren kunnen een infectie krijgen met MRSA als ze ziek zijn of open wonden en huidaan-doeningen hebben. Bestrijding van die in-fectie met de gangbare antibiotica lukt dan vaak niet. De MRSA-bacterie leidt niet tot voedselinfecties. Wel is het risico groot dat transporteurs en slachthuispersoneel de MRSA-bacterie oplopen. En die mensen kunnen weer andere mensen besmetten, zegt Broens.

Volgens de onderzoeker worden de wachtruimten voor de dieren in de slacht-huizen één keer per dag gereinigd, maar niet gedurende de dag. Zo kan het ene kop-pel varkens de andere besmetten. Broens: ‘Dat de verspreiding van de MRSA zo snel gaat onder de varkens in de wachtruimten, is opvallend’. Drastische oplossingen in het slachthuis, zoals het desinfecteren van de wachtruimten na elk koppel varkens, zijn volgens Broens praktisch onuitvoerbaar. ‘Ik vind dat je het probleem bij de bron moet aanpakken. Op de boerderij.’ Op bijna drie-kwart van de bedrijven in de varkenssector is de MRSA-bacterie aanwezig, blijkt uit eer-der onderzoek. Het onderzoek van Broens werd gezamenlijk uitgevoerd door Wagen-ingen UR, RIVM en de Gezondheidsdienst voor Dieren. AS

Varken op transport naar het slachthuis.

VISIE <<animal cops?

Het nieuwe kabinet wil 500 politieagenten speci-

-

animal cops komen er op initia-

tief van PVV-kamerlid Dion Graus. Hoe groot is

Elsbeth Stassen, hoogleraar Dier en Samenleving:

‘Het idee zelf vind ik sympathiek, maar het leidt ook meteen tot discussie over wat nu juridisch gezien dierverwaarlozing is. Een paard of pony altijd alleen in een weitje laten staan is een aantasting van het welzijn van het dier. Maar in Nederland is dat – an-ders dan in Scandinavië - niet strafbaar. Het is ook niet strafbaar om je hond de hele dag alleen thuis in de gang op te sluiten, terwijl een hond een roedel-dier is. Bovendien zal zo’n dierenpolitie nooit de be-voegdheid krijgen om achter een willekeurige voor-deur te kijken. Men kan dus hooguit optreden tegen zichtbare vormen van dierenmishandeling, op grond van meldingen. Het voorstel richt zich vooral op gezelschaps,- hob-by- en recreatiedieren. Bij de Landelijke Inspectie-dienst Dierenbescherming (LID) kwamen daarover in 2008 zo’n 7500 meldingen binnen vooral over ver-waarloosde paarden en pony’s en over honden. Soms zijn er meer meldingen over een zelfde geval. Ongeveer de helft van de meldingen wordt bij een eerste screening gegrond verklaard, vooral om re-den van slechte huisvesting en verzorging. Soms lijkt er gewoon sprake van burenpesterijen. De LID heeft in 2008 zo’n 800 dieren in beslag genomen. De benaming animal cops vind ik nogal storend. Het doet denken aan die populaire Amerikaanse tv-pro-gramma’s waarin agenten dierenkwellers in de boeien slaan of boetes van honderden dollars opleg-gen. In Nederland is nog volstrekt onduidelijk welke bevoegdheden zo’n dierenpolitie zou moeten krij-gen. Hoe zijn die nieuwe medewerkers gekwalifi-ceerd om te beoordelen wanneer er sprake is van dierenmishandeling? Bovendien kun je je afvragen of het effectief is om nog een nieuwe organisatie op te tuigen. We hebben al een Landelijke Inspectie-dienst Dierenbescherming voor gezelschapsdieren, hobby- en recreatiedieren en een Algemene Inspec-tie Dienst (AID) die toeziet op commercieel gehou-den dieren. Ik zou liever uitgezocht zien of de be-staande inspectiebevoegdheden en de wetgevingen tekortschieten en zo ja, wat daaraan dan valt te ver-beteren. Je ziet nu bijvoorbeeld dat een malafide hondenfokker waarvan dieren in beslag zijn geno-men, weer opnieuw kan beginnen. Veel zaken wor-den bij de rechter niet ontvankelijk verklaard. Het komt zelden tot een veroordeling.’ MvB

wetenschap << 9

FO

TO

: IS

IGH

T

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (10)

RESOURCE — 7 oktober 2010

die gezonde levensstijl. Daarnaast moet je het mensen makkelijk maken voor gezond te kiezen en moet het moeilijk of zelfs onmoge-lijk zijn de ongezonde keuze te maken. Als voorbeeld noemt Renes het rookbeleid. ‘Je moet nu fysiek moeite doen om te roken en er bewust voor kiezen’, licht hij toe. ‘Niet roken is nu de default keuze.’

In de campagnes om het alco-holgebruik bij jongeren te vermin-deren zou je volgens Renes subtiel negatieve associaties rond drank kunnen creëren en de boodschap zo impliciet meenemen. Door in campagnes rekening te houden met die irrationele keuzes kunnen mensen wellicht worden overge-haald dat toetje toch maar voorbij te laten gaan. Hans Wolkers

en daarom werken campagnes

ten dele. Dit betoogde sociaal

psycholoog Reint Jan Renes in

food4you. ‘Mensen nemen beslis-

singen vaak op basis van irratio-

nele argumenten.’

Iedereen kent het wel: na een veel te overvloedig diner toch ook nog even dat vette en zoete toetje sco-ren. Of die zak snoep, die leeg móet. Keuzes die vanuit rationeel oogpunt onverklaarbaar zijn, maar Reint Jan Renes, van de sectie Communicatiewetenschap, weet dat de mens als berekenend ratio-neel wezen een illusie is. ‘De hom*o economicus, die rationeel handelt vanuit een kostenbaten analyse be-staat niet’, betoogde hij bij de ope-ning van het food4you festival in Ede. ‘Mensen zijn slechts beperkt rationeel en handelen veelal op ba-sis van instincten en onbewuste processen. Dit geldt zeker voor de keuze van de voeding.’

ONGEZOND IS DEFAULT

Die drang naar het ongezonde kan volgens Renes verklaard worden door onze erfelijke aanleg. Diep van binnen zijn we nog steeds die oermens voor wie vet eten en zo-veel mogelijk voedsel naar binnen schrokken weldegelijk nuttig was. Maar dit is een ramp in onze wes-terse samenleving. Onze instinc-tieve drang naar variatie pakt in onze maatschappij van overvloed

en verscheidenheid compleet ver-keerd uit. ‘Experimenten hebben laten zien dat die drang naar diver-siteit snel leidt tot teveel eten’, legt Renes uit. ‘Mensen eten bijvoor-beeld meer uit een schaal met 10 verschillende kleuren M&M’s, dan uit een schaal met 7 kleuren.’

Niet alleen de genen zetten ons op het ongezonde been, maar ook de maatschappij werkt schadelijke gedrag in de hand. Liften en rol-trappen maken het leven gemak-kelijk en je hoeft nooit ver te lopen om een fastfood restaurant of een snackbar te vinden. De keuze voor een gezonde levensstijl moet je

steeds bewust maken. ‘Ongezond is default’, licht Renes toe. Hij toont zich daarom niet verrast dat overheidscampagnes om gezonder te leven slecht werken. ‘Door er bij jongeren alleen maar op te hame-ren dat alcohol later borstkanker kan veroorzaken, overschat je de kracht van de vrije wil’, stelt hij. ‘Alcohol heeft namelijk ook de on-bewuste associatie met gezellig-heid en een ontspannen avondje uit met vrienden.’

NEGATIEVE ASSOCIATIES

De oplossing ligt volgens de psy-choloog in slimme marketing van

‘Mensen eten meer uit een schaal met 10 verschillen-de kleuren M&M’s, dan uit een schaal met 7 kleuren.’

‘ONGEZOND KIEZEN IS DEFAULT ’

The full story?

resource.wur.nl/en

CONTROLLED BY OUR

SUBCONSCIOUS

Food is all about irrational choic-

es, said Reint Jan Renes in his talk

at the opening of Food4you. Hav-

ing that heavy pudding after a

huge meal is not a reasoned deci-

sion. We still act on instincts that

were useful for prehistoric man but

have a devastating effect in today’s

society, like our love of fatty food

and variety. Also, our society

makes an unhealthy lifestyle the

default option. Current healthy liv-

ing campaigns do not have any ef-

fect because they assume a ration-

al choice. They would work bet-

ter if they created subconscious

negative associations with un-

healthy habits. So no more hap-

py beer drinkers.

10 >> wetenschap

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (11)

7 oktober 2010 — RESOURCE7 oktober 2010 — RESOURCE

colofonResource is het magazine en de website

voor studenten en medewerkers van

Wageningen UR. Resource magazine

verschijnt tweewekelijks op donderdag.

Abonnement

Een abonnement op het magazine kost €58

(buitenland €131,50) per academisch jaar.

Opzeggen een maand voor het eind van de

lopende abonnementsperiode (1 augustus).

Redactieadres

Akkermaalsbos 12, 6708 WB Wageningen.

Postbus 409, 6700 AK Wageningen

Gebouw 116 (bode 31). T 0317 484020.

Website resource.wur.nl. ISSN 1389-7756

Secretariaat

Thea Kuijpers, [emailprotected]

tel 0317 484020

Redactie

[emailprotected], 0317 482997

[emailprotected], 0317 485320

[emailprotected], 0317 488190

onderwijs, VHL) 0317 481725,

[emailprotected]

schappen, economie)

[emailprotected], 0317 481723

[emailprotected], 0317 481724

[emailprotected], 0317 485251

Vormgeving

[emailprotected], 0317 485272

Freelance auteurs

Karin Flapper, Stijn van Gils, Alice van

Ginkel, ir. Yvonne de Hilster, Christoph

Janzing, Karin de Mik, ir. Rik Nijland, Tom

Rijntjes, ir. Astrid Smit, ir. Joris Tielens,

Hoger Onderwijs Persbureau

Vertaling

Clare McGregor, Keen-Mun Poon,

Clare Wilkinson

Foto’s

Guy Ackermans, Bart de Gouw, Sjoerd Sijs-

ma, ANP, Hoge Noorden, Nationale Beeld-

bank

Illustraties

Esther Brouwer, Sebastiaan Donders,

Miesjel van Gerwen, Guido de Groot,

Karel Hulsteijn, Yvonne Kroese,

Annemarie Roos, Henk van Ruitenbeek

Nies & Partners bno Nijmegen

Vormgeving website

www.onstuimig.nl

Advertenties

Extern, Bureau van Vliet, T 023-5714745,

[emailprotected]

Intern (gereduceerd tarief), Hans Weggen,

T 0317-485272, [emailprotected]

Uitgever

Viola Peulen, Corporate communicatie

Wageningen UR

Resource wordt gedrukt op papier uit

verantwoord beheerde bossen.

post

OOK EEN MENING? Mail je reactie naar [emailprotected].

BESTE STUDENTENBijna dagelijks fi ets ik naar mijn

werk over de Bornsesteeg richting

Radix-gebouw. Jullie fi etsen daar

ook op weg naar het Forum. Jullie

denken dat iedereen dan rechtsaf

gaat de houten brug op, maar dat

is niet zo. Al regelmatig moest ik in

de remmen omdat ik werd afgesne-

den door iemand die de brug op

wilde of van de brug af kwam en

zonder nadenken veronderstelde

dat ik met de meute meefi ets rich-

ting Forum. Vorige week ging het

vreselijk mis. Ik werd van links

geschept door iemand die rechtsaf

sloeg. Ik kon mijn val niet opvan-

gen en belandde met mijn hoofd

keihard op het asfalt. Ik zal jullie

de bloederige details besparen, maar in het zieken-

huis bleek uit de CT scan dat ik geluk heb gehad. Als

het meezit houd ik er enkel een Harry Potter scar aan

over nadat de hechtingen zijn verwijderd. Ik zit nu

thuis met een hoofd die in een Rambo-fi lm niet zou

misstaan. Van de EHBO-ers van het Forum heb ik

begrepen dat dit al het vierde ongeluk ter plekke is.

Rode jack. Als je op het asfalt ligt ben je afhankelijk

van omstanders voor de eerste hulp en adequate

actie. In de eerste minuten ben ik opgevangen door

een onbekende student of medewerker waarvan

alleen zijn rode jack mij is bijgebleven. Ontzettend

bedankt voor je steun. Ook veel dank aan de beide

EHBO-ers die vanuit het Forum snel ter plaatse waren

en mijn collega’s Frits en Hein voor transport naar en

begeleiding in het ziekenhuis.

Oproep. Kijk uit je doppen op de Bornsesteeg en houd

rekening met andere weggebruikers; de verkeerssitu-

atie daar is al ingewikkeld genoeg.

Pieter van de Sanden

Teammanager Plant Research International

KOSTENEFFECTIVITEIT WINTERGANZENBELEIDIn de Resource van 23 september wordt David Kleijn

(Alterra) gevraagd om te reageren op het gezamenlijk

CLM/LEI onderzoek over de kosteneff ectiviteit van de

opvang van winterganzen. Het onderzoek, dat in

opdracht van LNV is uitgevoerd, is gericht op het

doorrekenen van tien scenario’s om de toenemende

kosten van het huidige ganzenbeleid in de hand te

houden.

In het artikel is Kleijn het niet eens met de bevindin-

gen uit het rapport. Hij vindt het symptoombestrij-

ding. Het interessante is echter dat alle opties waarop

hij reageert ook door ons naar de prullenbak worden

verwezen! En op de door ons voorgestelde optie,

wordt helemaal niet gereageerd. In deze optie geven

we aan dat de foerageergebieden beter afgeschaft

kunnen worden, de ganzen bui-

ten de foerageergebieden niet

meer verjaagd hoeven te wor-

den, wat nu wel het geval is, en

er ook geen ganzen meer worden

geschoten in de winter.

We hebben veel begrip voor de

ganzenschade die geïnterviewde

boer Rigter ondervindt. Het

betreft hier echter schade die

door de hier broedende ganzen

wordt veroorzaakt en gaat zo te

zien niet over de hier overwinte-

rende ganzen. Daarmee worden

de ‘zomer- en winterganzen’ op

één hoop geveegd in het artikel,

terwijl deze echt verschillende

problemen opleveren. Bovendien

gaat ons rapport over wintergan-

zen. Slordige journalistiek.

De door Kleijn voorgestelde studie om eerst naar de

noordelijke broedgebieden van de ganzen te kijken

om inzicht te krijgen in de groei van de ganzenpopu-

latie om zo de kosten beter te kunnen beheersen lijkt

ons te beperkt. De kosten in ons land worden niet

alleen bepaald door de omvang van de ganzenpopula-

tie maar ook door de langere periode dat de ganzen

hier in Nederland verblijven (meer gansdagen) en de

toenemende voerkosten.

Piet Rijk (LEI)

Adriaan Guldemond (CLM)

NOOT VAN DE REDACTIE: Boer Rigter heeft het wel degelijk uitsluitend over de

overlast van winterganzen.

CYCLISTS

Pieter van de Sanden would like Bornsesteeg student

cyclists to be more careful. One landed him in hospi-

tal last week, leaving him with a Harry Potter scar. But

thanks are due to the guy in the red jacket who helped

him when he fell.

GEESE

The authors of the CLM/LEI report on the costs of win-

ter geese, Piet Rijk and Adriaan Guldemond, respond

to the critical comments in Resource 23. They point

out that David Kleijn was criticizing options they too

rejected. They also say his proposal to study northern

breeding grounds would be of limited use as the prob-

lems are not just due to population growth. And they

say that the farmer interviewed, Rigter, was complain-

ing partly about geese breeding here whereas their

report is only about geese spending winter here.

Full letters? resource.wur.nl/en

ILLU

ST

RA

TIE

: E

ST

HE

R B

RO

UW

ER

post << 11

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (12)

RESOURCE — 27 augustus 2009

12 >> achtergrond

RESOURCE — 7 oktober 2010

pen en Kwaliteitskunde. ‘Als je maar net genoeg, of zelfs net onvoldoende, calorieën binnenkrijgt kan dat juist goed zijn voor de gezondheid.’

AANGEBOREN VRAATZUCHT

De eerste omslag in de voeding kwam zo’n 10.000 jaar ge-leden toen de landbouw en veeteelt hun intrede deden. Het voedsel van de mens veranderde daardoor drama-tisch: het aandeel ongezonde vetten nam toe net als de hoeveelheid zuivel en zetmeelrijke granen. Deze overgang had gevolgen voor de gezondheid van de mens: ze werden kleiner, de gemiddelde lengte ging van 1.80m naar zo’n 1.60m, er kwamen meer infectieziekten, overgebracht door de opgebouwde veestapel, er kwam bloedarmoede en de botsamenstelling werd slechter. Zo’n honderd jaar geleden kwam daar de industrialisering van de voedsel-productie bovenop.

Toch zijn we in wezen niet veel anders dan onze primi-tieve voorouders, ook al hebben we in onze jacht naar

voedsel de speer en de knots ingeruild voor een super-marktkarretje. Onze genen zijn in de 160.000 jaar die we als hom*o sapiens op de aardbodem rondlopen, nauwe-lijks veranderd; van binnen zijn we nog steeds die oer-mens met een nagenoeg onveranderd pakket genen. ‘Ons genoom verandert maar met een half procent per miljoen jaar’, stelt Wichers. ‘Genetisch zijn we nog helemaal oer-mensen en dus ook nog steeds aangepast aan oervoer.’

Onze oergenen kunnen goed overweg met de oerdis: onze stofwisseling is er helemaal op aangepast. Maar die-zelfde genen schrijven ons ook voor zo min mogelijk te be-wegen en, als we de kans hebben, zoveel mogelijk te eten. Zo spaar je energie en je weet maar nooit wanneer die vol-gende maaltijd op tafel staat. Maar de aangeboren luiheid en vraatzucht hebben in onze maatschappij een hoge prijs: overgewicht en tal van welvaartsziekten, zoals diabe-tes en hart- en vaatziekten. We vreten ons letterlijk dood

Kookles uit de oertijdDe oerdis is in. Lekker, en veel gezonder dan ons welvaartsvoedsel, bepleiten voorstanders. Het oervoer zou namelijk beter bij onze genetische aanleg passen. Food4you, het Wagenings kennisfestival over gezond en lekker eten, heeft dit jaar het oervoer zelfs als thema gekozen.

tekst: Hans Wolkers / illustratie: Miesjel van Gerwen

‘Er is nauwelijks een groter verschil denkbaar tussen de oerdis en een hamburgermaaltijd bij McDonalds’

Wageningen UR onder-

zoekt hoe gezond het oer-

voer nu eigenlijk is. Wi-

chers is betrokken bij een

multidisciplinair project

om de oerdis in de harde

praktijk te testen. Mensen

met metabool syndroom,

een typische welvaarts-

ziekte die gepaard gaat

met overgewicht, hoge

bloeddruk en hoog choles-

terol, worden op een oer-

voedsel-achtig dieet gezet.

Tijdens de proef zullen de

onderzoekers onder ande-

re de risicofactoren voor

hart- en vaatziekten me-

ten. Het dieet werkt in ie-

der geval voor varkens. Als

die dieren op een dieet

van oervoer werden gezet

vielen ze af en werd de

speklaag dunner. Ook de

bloeddruk en ontstekings-

merkers in het bloed daal-

den.

OERVOERPROEF

Vlees, vis, groenten en fruit, ziehier de belangrijk-ste ingrediënten van de oerdis, het voedsel wat onze prehistorische voorouders aten. Zij moes-ten het doen met wat de ongetemde natuur ver-

schafte en dat was zelfs in onze zompige streken best ge-varieerd, weet Harry Wichers, hoogleraar Immuunmodu-latie door Voedsel. ‘Uit opgravingen blijkt dat het natuur-dieet vooral bestond uit wild, vis, eieren, bessen en noten. Het bevatte weinig koolhydraten en verzadigd vet, maar wel veel eiwit, vezels en allerlei essentiële micronutriën-ten’, stelt hij. ‘Ook was het voedsel veel minder bewerkt. De oermens vrat een knol met huid en haar op en ging niet eerst de suiker eruit halen.’

Analyse van skeletten van onze verre voorouders beves-tigt het beeld van een gezond voedingspatroon. Oermen-sen waren geen kleine gedrochtjes die op korte beentjes en een speer achter wilde beesten aanjoegen, maar eerder lange, slanke jagers, die geen last hadden van overge-wicht, hart- en vaatziekten of diabetes. De holbewoner als supermens. Dat ze gemiddeld niet ouder werden dan zo’n 20 tot 30 jaar doet niets af aan de gezondheid van de voe-ding. ‘Botbreuken waren een veel belangrijker doodsoor-zaak en kindersterfte trok het gemiddelde sterk omlaag’, stelt Wichers.

De perioden van schaarste waar de oermens vooral in de winter aan blootgesteld was, zou tot op zekere hoogte ook gezond zijn. ‘Af en toe wat weinig eten is niet per se slecht’, vindt Tiny van Boekel, hoogleraar Productontwer-

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (13)

achtergrond << 13

7 oktober 2010 — RESOURCE

mine D. De oerdis scoort beter dan de schijf van vijf als het gaat om vezels en vitaminen. ‘Het is niet nieuw dat minder bewerkt voedsel met minder suiker, maar juist meer ve-zels en omega-3-vetzuren gezond is’, zegt van Boekel. ‘Het mooie is dat al die inzichten over gezonde voeding in de oerdis terugkomen. Met moderne technologie en land-bouw en wat inspiratie door oervoer, kun je een eind ko-men om voeding gezonder te maken.’

aan voedsel waarop ons lichaam niet is berekend. Er is nauwelijks een groter verschil denkbaar tussen de oerdis en een hamburger maaltijd bij McDonalds. Die bevat te-veel verzadigd vet en bewerkte, ‘snelle’, koolhydraten, ter-wijl vezels en omega-3-vetzuren ondervertegenwoordigd zijn.

INSPIRATIEBRON

Kan de oerdis het tij keren en moeten we nu met zijn allen terug naar wat de natuur ons biedt? Dat stuit op prakti-sche bezwaren, denkt van Boekel. ‘Het is onmogelijk om iedereen te voorzien van oervoer. Wat je in de natuur vindt is bij lange na niet genoeg voor de nog steeds toenemende wereldbevolking’, stelt hij. ‘Zetmeelrijke granen zijn noodzakelijk als je de wereldbevolking wilt voeden.’ En het is ook wel eens leuk om je te buiten te gaan aan een vette hap. ‘Ik kwam gister laat thuis en heb me met een zak chips en een fles bier prima vermaakt’, zegt Wichers. ‘We zitten er echt niet op te wachten om weer met een speer achter de beesten aan te gaan rennen.’

Wel zien de hoogleraren in de oerdis een waardevolle inspiratiebron om de voeding gezonder te maken. Want er valt nog veel te leren op voedings- en voedselverwer-kingsgebied. Zelfs de moderne voedingsadviezen deugen volgens sommige wetenschappers niet, want die passen onvoldoende bij onze genetische aanleg. Teveel brood, zuivel en aardappels, te weinig eiwitten uit vlees en vis, ge-zonde vetten en groenten en fruit, en zeker te weinig vita-

STONE AGE DIET

Forget Atkins, Sonja

Bakker or that grapefruit

diet. The in thing now is

the prehistoric diet: the

theme of this year’s

Food4you festival. Our

distant ancestors thrived

on game, fish, eggs, ber-

ries and nuts. The food

was hardly processed

and contained few carbo-

hydrates or saturated

fats. The complete oppo-

site of the Big Mac and

other favourite foods

these days. The human

diet changed when we

started farming, increas-

ing our intake of un-

healthy fats and starch-

es. Healthwise, it was

downhill all the way from

then on. Deep down, we

are still cavemen, says

Prof. Harry Wichers, and

the stone age diet would

still suit us best. On the

other hand, it is our in-

ner caveman that turns

us into couch potatoes

and makes us stuff our-

selves when food is plen-

tiful. Since that’s all the

time now in the rich

world, we are eating our-

selves to death. We

couldn’t feed today’s

world population on nuts

and berries, say the ex-

perts. But knowledge of

the stone age diet could

help make supermarket

products a little health-

ier.

The full story?

resource.wur.nl/en

‘Van oervoer tot cyber-

snack’ is dit jaar het the-

ma van food4you, Neder-

lands grootste kennis-

festival over alles wat

met gezond en lekker

eten te maken heeft.

Tussen 6 en 11 oktober

kan het publiek in Wage-

ningen, Barneveld en

Ede nieuwe inzichten en

ontwikkelingen op het

gebied van voeding zien,

proeven, ruiken en aan-

raken. Dit jaar is er spe-

ciale aandacht voor het

voedsel van onze verre

voorouders. Het oervoer

inspireert wetenschap-

pers en kan bogen op

een groeiende schare fa-

natieke volgelingen, die

claimen dat dit de poort

naar een lang en gezond

leven is. Moeten we ons

bij de dagelijkse bood-

schappen laten inspire-

ren door wat onze voor-

ouders aten?

FOOD4YOU.

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (14)

14 >> achtergrond

RESOURCE — 7 oktober 2010

Nederlandse Antillen, waar Bonaire nu nog deel van uit-maakt, zijn daar vanwege structureel gebrek aan capaci-teit niet aan toegekomen.’

Vanaf 10 oktober is dat een Nederlands probleem. Door de staatkundige hervorming vallen de Nederlandse-Antillen - een zelfstandig land binnen het koninkrijk – op die datum uiteen. Bonaire, St. Eustatius en Saba (BES-ei-landen) gaan dan deel uitmaken van Nederland. Dat bete-kent niet alleen de zorg voor 20 duizend nieuwe inwoners - waarvan circa 15 duizend op Bonaire- maar ook verant-woordelijkheid voor duizenden nieuwe soorten planten en dieren. Natuur van een totaal andere aard en kaliber dan we in Nederland gewend zijn: mangrovebos in plaats van dorre dennenakkers; een heldere tropische oceaan als counterpart van onze eigen troebele Noordzee.

KORAAL ONTSTRESSEN

‘De koraalriffen van Bonaire zijn de mooiste van het hele Caribisch gebied’, vertelt Debrot. ‘Helaas hebben ook daar de koralen te kampen met coral bleaching: ze verbleken, waarschijnlijk door een samenspel van watervervuiling, opwarming en verzuring van het zeewater. Maar als de ko-raalriffen nog érgens gered kunnen worden, dan is het wel op Bonaire’, meent Debrot. ‘Aan zaken als de opwarming kunnen we ter plekke natuurlijk niet zo gek veel doen, maar Nederland moet wel de lokale stressfactoren voor het koraal zo goed mogelijk wegnemen. Daar wordt ook aan gewerkt. Er is een rioolwaterzuiveringsinstallatie in aanbouw. Bovendien zijn er visreservaten, en er komen gebieden waar beperkingen gelden voor het ankeren van schepen. Die trekken met hun ankers het koraal kapot.’

Tropisch marien bioloog Dolfi Debrot (51) verbleef ja-renlang op de Antillen als directeur van de stichting Carib-bean Research and Management of Biodiversity. Afgelo-

Tropisch kikkerlandDe vaderlandse biodiversiteit staat aan de vooravond van een fikse boost. Vanaf 10 oktober heeft Nederland ook een tropische flora en fauna. Dolfi Debrot onderzoekt wat er moet gebeuren om de unieke natuurgebieden op Bonaire, St. Eustatius en Saba te beheren.

tekst: Rik Nijland / foto’s: Ivar Nagelkerken en Dolfi Debrot

Dolfi Debrot houdt zijn hart vast. Hoe heeft het Washington-Slagbaai Nationaal Park op Bonaire de wekenlange brand doorstaan bij het olieoverslagbedrijf Bopec? ‘Naar verluidt is er veel roet terechtgekomen in de omlig-gende natuurgebieden. Daar wordt nu on-

derzoek naar gedaan’, vertelt Debrot. Volgens hem maakt de brand duidelijk dat het milieubeheer op de eilanden achterloopt en dat de olie-industrie grote risico’s met zich mee brengt. ‘Er dient een goed rampenplan te komen. De

Mangrove zeegrasveld met kraamkamerfunctie.

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (15)

7 oktober 2010 — RESOURCE

achtergrond << 15

pen voorjaar maakte hij de overstap naar Imares in Den Helder. Daarnaast is hij lid van een werkgroep die zich, op verzoek van het ministerie van LNV, buigt over het kustwa-ter rond de BES-eilanden. Daarbij gaat het om de zoge-naamde Exclusieve Economische Zone, het zeegebied tot 370 kilometer uit de kust, waar Nederland de rechten heeft van de visserij en de delfstoffen.

Samen met het tropenteam van Imares inventariseert de werkgroep wat er op de BES-eilanden moet gebeuren en welke wetten, verdragen en protocollen daarbij rele-vant zijn. ‘Ook kijken we naar zaken als opwarming en zeespiegelstijging. Die hebben consequenties voor de ecosystemen op het land, maar ook voor de koraalriffen, en dús voor het toerisme en de kustverdediging.’

OPRUKKEND BOS BEDREIGT ZEEGRAS

Een mooi voorbeeld is de Lacbaai op Bonaire: een lagune van acht vierkante kilometer met zeegrasvelden en man-grovebos. Het gebied kampt met problemen, legt Debrot uit. Het groeiende aantal toeristen is er daar een van, maar ook de vitaliteit van de mangrovebomen laat te wensen over. Dat aan de landzijde mangroves afsterven, is een normaal proces bij dergelijke kustbossen. Ver van zee be-zinkt het meeste sediment waardoor de mangroves uitein-

delijk nauwelijks nog in het water staan en het loodje leg-gen; ter compensatie groeit aan de zeezijde het bos juist langzaam aan, de lagune in. Met beide processen is er op Bonaire een probleem. Door erosie spoelt er veel bodem-materiaal van het eiland het bos in, waardoor de levens-

omstandigheden voor de bomen veel sneller dan normaal verslechteren. Dat proces wordt versterkt door de mest en begrazing van illegaal loslopende ezels, geiten en scha-pen.

Aan de zeekant bedreigt het oprukkende bos de zee-grasvelden. Die zijn essentieel voor de schildpadden van het eiland. ‘Wanneer dit zo doorgaat, komen het bomen uiteindelijk tot in de monding van de baai te staan, waar-na ze niet meer verder kunnen groeien vanwege het ruwe-re water. Dan verdwijnen dus uiteindelijk én de zeegras-velden én het mangrovebos. Op verzoek van het ministe-rie van LNV bekijkt Imares samen met het Bonaire Natio-nal Marine Park wat er moet gebeuren. We hebben onder meer besloten een pilot-project uit te voeren waarbij we op twee plaatsen sediment wegbaggeren om het bos te re-genereren. Bovendien komt er een hek om het vee weg te houden.’

NUTTIG VOOR DE MENS

Binnen de werkgroep zet Debrot zet zich vooral in om het natuur- en het biodiversiteitsbeleid te verbeteren ‘Ieder-een kent natuurlijk de zeeschildpadden, maar de eilan-den en de wateren eromheen herbergen heel veel zeldza-me soorten. Het Caribisch gebied heeft een groot aantal endemische levensvormen, soorten die exclusief zijn voor een van de eilanden. Daar zitten nog al wat slakkensoor-ten bij, maar bijvoorbeeld de bekende suikerdief op Bo-naire is een aparte ondersoort van dit in het Caribisch ge-bied algemene vogeltje.’

Zeldzame planten- of diersoorten behouden, is niet al-leen nodig vanuit het oogpunt van biodiversiteit, vindt De-brot, maar ook vanwege hun potentiële nut voor de mens. ‘Veel organismen op het rif zitten vastgegroeid. Om te voorkomen dat ze aan rovers ten prooi vallen, moeten ze zich beschermen, bijvoorbeeld met gifstoffen. Artsen en onderzoekers krijgen steeds meer belangstelling voor de-ze bioactieve stoffen. Een antibioticum dat is ontdekt in een zakpijp uit de zee bij Bonaire is nu jaarlijks een multi-million dollar business.’

‘Een heldere tropische oceaan als counterpart van onze eigen troebele Noordzee.’

TROPICAL DUTCH

Thinking of Dutch biodi-

versity I see pollarded

willows, tulips and coal

tit*. But from 10 October

it will also boast man-

grove swamps, coral

reefs and turtles. With all

the responsibilities that

entails. From that date

the ‘Dutch Antilles’ are

no more, and the islands

of Bonaire, St Eustatius

and Saba become part of

the Netherlands. Dolfi

Debrot of Imares is on a

workgroup asked by the

Dutch government to fig-

ure out how to manage

the coastal waters

around the islands. De-

brot is concerned about

damage being caused by

a combination of global

warming, tourism, pollu-

tion and the oil industry.

Soil erosion, for exam-

ple, is clogging up man-

grove swamps, and the

mangroves are invading

the territory of seagrass.

Action is already being

taken in the mangrove

forest. Action must be

taken on the coral reefs

too, says Debrot: ‘if coral

reefs can be saved any-

where, it is on Bonaire.’

And they are well worth

saving, not only for their

biodiversity but also for

their usefulness. An anti-

biotic found in a creature

on the Bonaire coral reef

is now a multi-million-

dollar business.

The full story?

resource.wur.nl/en

Kaktussen op Bonaire

Mangrove-wortels: een schuilplaats voor jonge vis

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (16)

RESOURCE — 27 augustus 2009

GESCHIEDENIS, CULTUUR EN MEDIA LAAT JE LICHT SCHIJNEN OP EEN (RESEARCH) MASTER

Cultural Economics & Cultural Entrepreneurship

Sociology of Culture, Media and the Arts

Geschiedenis van Nederland in een Mondiale Context

Kunst- en Cultuurwetenschappen ..........

Meer weten?

fhk.eur.nl

OPEN DAGMASTER30 november 17.00 - 21.00

SPOT ON!

MASTER

YOUR AMBITION

eur.nl/master/opendag

HUMANISTIEK: een unieke menswetenschapOp de Universiteit voor Humanistiek in het hart van Utrecht kun je de minor en master Humanistiek volgen. Je verdiept je in eigentijdse vragen over zin geving, levensbeschouwing en de inrichting van een humane samenleving. Hierbij combi-neer je disciplines als filosofie, maatschappij-, gedrags-, en religie- en cultuur-wetenschappen, en put je uit humanistische bronnen. Je wordt getraind in het doen van onderzoek en er is ruime aandacht voor je persoonlijke en professio-nele ontwikkeling. De minor geeft samen met je bachelordiploma toegang tot de driejarige beroepsmaster. Deze leidt je op tot bijvoorbeeld docent, geestelijk verzorger, onderzoeker, coach of adviseur.

DE MOOISTE STUDIE IS

DE MENS

NIEUWSGIERIG? Kom naar de Open Dag op zaterdag 13 november!

www.uvh.nl

RESOURCE — 7 oktober 2010

16 >> masterspecial

COLOFON

Deze masterspecial is een uitgave van de

Kring van Hoofdredacteuren, waarin de

hoofdredacteuren van alle Nederlandse

hoger onderwijsbladen verenigd zijn.

Deze special verschijnt in de volgende bladen:

Ad Valvas [Vrije Universiteit]

Cursor [Technische Universiteit Eindhoven]

DUB [Universiteit Utrecht]

EM [Erasmus Universiteit Rotterdam]

Folia [Universiteit van Amsterdam]

HanzeMag [Hanzehogeschool Groningen]

Havana [Hogeschool van Amsterdam]

H/Link [De Haagse Hogeschool]

hskwin’ [Hogeschool Windesheim]

Observant [Maastricht University]

Punt [Avans Hogeschool]

Resource [Wageningen UR]

Sax [Saxion Hogescholen]

Sensor [Hogeschool Arnhem Nijmegen]

Trajectum [Hogeschool Utrecht]

UK [Rijksuniversiteit Groningen]

Univers [Universiteit van Tilburg]

UT Nieuws [Universiteit Twente]

Eindredactie: Mieke Fiers

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (17)

7 oktober 2010 — RESOURCE

masterspecial << 17

Natuurlijk heb je geen zin om na

je studie en 651 tevergeefse

sollicitatiebrieven fulltime vakken-

vuller te worden. Dus denk je na

over je loopbaan.

Ga je een master doen, en vooral

welke? Met welke studie kom je ze-

ker aan de bak? Moet je misschien

nog verder doorstuderen voor nog

betere kansen?

In deze special, een uitgave van

achttien hogeschool- en universi-

teitsbladen, lees je er van alles

over.

De belangrijkste les: volg je en-

thousiasme, volg je hart. Zoals fi-

losoof Bas Haring in deze uitgave

zegt: ‘Barack Obama heeft ook

geen master “Presidentschap van

Amerika” gevolgd.”

Masterspecial

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (18)

RESOURCE — 7 oktober 2010

18 >> masterspecial

4) Denk er tot die tijd niet bewust over na, dus géén lijstjes maken met voors en tegens, niet eindeloos argumenten herhalen in je hoofd.5) Laat je intuïtie spreken op de dag dat je het moet weten.

Waarom moet je juist geen lijstjes maken? Roet: ‘Uit onderzoek blijkt dat je de beste beslissing neemt als je je onbewuste aan het werk zet.’ Roet studeerde zelf af bij psy-choloog Ap Dijksterhuis (destijds UvA, nu Radboud Uni-

versiteit Nijmegen) die bekend werd met zijn onderzoek naar de rol van het onderbewuste bij het nemen van be-slissingen. Dijksterhuis liet proefpersonen bijvoorbeeld kiezen uit vijf appartementen. Roet: ‘Net als een studie-keuze, is de keuze voor een appartement een complexe keuze, waarbij je de voor- en tegenargumenten niet in één oogopslag kunt overzien.’

Eén van de vijf appartementen was duidelijk de beste, eentje was de slechtste en drie zaten ertussenin. De proef-personen werden in drie groepen ingedeeld: de eerste groep moest meteen beslissen, de tweede groep moest een lijstje maken met voor- en tegenargumenten en de derde groep moest na de presentatie van de appartemen-ten sommen oplossen, zodat ze er niet bewust over zou-den nadenken, maar hun brein wel de tijd kreeg om de informatie over de appartementen te verwerken. De eerste

MasterkeuzeWeg met die voor- en tegen-lijstjes!

Wil je een zware onderzoeksmaster gaan doen, of toch eentje die meer gericht is op beleid? Die keuze kan behoorlijk wat stress opleveren. Ga af op je intuïtie, adviseert keuzedeskundige Renske Roet.

tekst: Welmoed Visser / tekening: Nico den Dulk

‘Uit onderzoek blijkt dat je de beste beslissing neemt als je je onbewuste aan het werk zet’

Stel, je wilt volgend jaar aan een master beginnen. Dan kun je natuurlijk gewoon een vervolgstudie gaan doen aan de faculteit of universiteit waar je al studeert. Tachtig procent van de studenten

doet dat. En de meesten van hen zijn prima tevreden met hun keuze.

Maar misschien ben je toch niet helemaal blij met je studie, heb je ontdekt dat je talent ergens anders ligt; of lijkt het je leuk om in een andere stad te gaan studeren; of misschien zelfs in een ander land. Dan moet je opnieuw kiezen. En kiezen geeft vaak stress. Hoe je die keuzestress het best te lijf kunt gaan, weet trainer Renske Roet van trainingsbureau Jobtraining.nl. Ze geeft de workshop Suc-cesvol beslissen. ‘Vaak zie je dat mensen te lang in een be-slissing blijven hangen. Ze blijven maar argumenten te-gen elkaar afwegen en lijstjes maken. Dat werkt verlam-mend. Ze komen er dan helemaal niet meer uit.’

ONBEWUSTE BESLISSER WINT

Hoe moet het dan wel? Roet stelde een vijf-stappenplan op voor het maken van een goede beslissing: 1) Informeer je uitgebreid. In het geval van een master-keuze: bezoek universiteiten, bel met mensen die een master volgen in je interessegebied, vergelijk verschillen-de mogelijkheden. 2) Bedenk uit welke serieuze opties je gaat kiezen. Dat ver-mindert het aantal mogelijkheden waarover je hoeft na te denken. 3) Geef jezelf een deadline. Prik een dag waarop je de knoop moet hebben doorgehakt.

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (19)

7 oktober 2010 — RESOURCE

masterspecial << 19

groep, die lijstjes had moeten maken, bleek de slechtste appartementen te kiezen, de laatste groep de beste.

BEPERKTE CAPACITEIT

De verklaring is volgens Roet dat de eerste groep vooral het bewuste deel van zijn hersenen heeft aangesproken, terwijl de laatste groep de kans kreeg om de informatie te verwerken met het veel grotere, onbewuste deel van de hersenen. Roet: ‘Als je keuzes maakt met alleen je bewus-te, zoals de groep die de lijstjes moest maken, dan beperk je jezelf gigantisch: het bewuste deel van onze hersenen kan zo’n veertig bits informatie per seconde aan, terwijl onze totale hersencapaciteit op elf miljoen bits ligt.’ (Ter vergelijking: de verwerking van een letter door de compu-ter kost 7 bits, WV)

Nog een argument om geen lijstjes te maken: de voors en tegens zijn vaak onvergelijkbaar, terwijl lijstjes de sug-gestie wekken dat je ze wel tegen elkaar kunt wegstrepen. Roet: ‘Voor sommige mensen is de stad waar ze gaan stu-deren heel belangrijk, anderen maakt het niet uit waar ze wonen, ze vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat er veel

praktijkervaring in een studieprogramma zit. Als je intuï-tief beslist, kan je brein die afweging beter maken dan wanneer je bewust met lijstjes aan de slag gaat.’

SLECHTE KIEZERS

Maximizers zijn mensen die bij hun keuze per se geen fou-ten willen maken, ze blijven maar informatie verzamelen en opties vergelijken, tot ze er uiteindelijk in vastlopen en helemaal niet meer weten wat ze moeten kiezen. ‘Om een goede keuze te maken, is het niet erg als je niet alles weet’, vertelt Roet. ‘Alles willen weten is een veel voorkomende valkuil. Continu ergens over nadenken, tast de kracht van je oordeel aan.’

Heeft Roet zelf ooit getwijfeld bij haar studiekeuze? ‘Ja, ik twijfelde tussen kunstacademie en economie. Uitein-delijk is het iets ertussenin geworden: communicatiewe-tenschap. Als ik nu nog eens zou moeten kiezen, was het waarschijnlijk psychologie geworden. Ik heb ervan ge-leerd dat een keuze je ook niet voor altijd vastlegt. Ik ben met mijn werk alsnog in de richting van de psychologie ge-gaan.’

Met een aanbod van opge-

teld bijna elfhonderd mas-

ters maken de universitei-

ten in Nederland het stu-

denten ook niet bepaald

gemakkelijk. Geen wonder

dat de meesten van hen

gewoon blijven doen wat

ze al deden in de bachelor.

Wil je toch van richting of

van universiteit verande-

ren, dan kun je proberen

om op www.universitaire-

masters.nl de studie te

vinden die bij je past.

KIEZEN UIT 1092 MASTERS

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (20)

RESOURCE — 7 oktober 2010

20 >> masterspecial

Rob van Zwieten, directeur van KLV Professional Match, het arbeidsbemiddelingbureau dat is verbonden aan Wa-geningen Universiteit. ‘De verwachting is dat de arbeids-markt over een paar jaar weer heel krap wordt, zoals in 2006 en 2007. Iedereen is dan nodig, want dan begint de grote uitstroom door de vergrijzing.’ Zover is het echter nog niet.

PRAKTIJKERVARING

‘In de groene sector is de geldkraan dit jaar weer verder dichtgedraaid’, merkt Van Zwieten. De overheid reageert immers later op de recessie. En ministeries, provincies en gemeentes gelden in de groene sector als belangrijke werkgevers. ‘Bij het uitbreken van de crisis liepen de over-heidsbudgetten nog een tijd door. Maar dit jaar hebben we ongeveer vijftien procent minder vacatures bij de over-heid, schat ik.’

In het bedrijfsleven trekt de arbeidsmarkt echter wel weer wat aan. ‘Op dit moment hebben we meer dan hon-derd vacatures’, aldus Silke Wekema, manager Recruit-ment van Arcadis. Bij dit ingenieurs- en adviesbureau ko-men Wageningers terecht met uiteenlopende studies als milieukunde, biologie of landschapsarchitectuur en ruimtelijke planning. Ook Wekema voorziet over enkele jaren een krappe arbeidsmarkt. ‘Het gaat beter met Ne-derland. Er is een tekort aan mensen met technische op-leidingen, terwijl milieu en duurzaamheid belangrijk blij-ven.’

Dat betekent niet dat dat Arcadis geen kritisch aan-

Werk voor WageningersWerkgebied volgens deskundigen toekomstproof

In de naijlende recessie liggen de banen voor net afgestudeerde Wageningers niet altijd voor het oprapen. Wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren? En hoe kunnen Wageningse studenten zich wapenen voor het werkveld dat hen wacht?

tekst: Alexandra Branderhorst / foto’s: Guy Ackermans

Een paar jaar geleden nog kregen bedrijven bijna geen afgestudeerde aan boord zonder een leaseauto of traineeship in het vooruit-zicht te stellen. Maar nu staan de meeste va-catures in de ijskast. Gelukkig gloort er hoop. Vanaf het voorjaar verwacht het CBS een

voorzichtig herstel in de vorm van een groeiend aantal va-catures en een licht dalende werkloosheid.

Wanneer deze trend doorzet, hebben Wageningse af-gestudeerden het straks weer voor het uitkiezen, voorziet

Na vier jaar ploeteren heb

je straks een diploma van

Van Hall Larenstein op

zak. Ga je meteen aan de

slag of liever doorstude-

ren? Bij arbeidsmidde-

lingsbureau Agrojobs, ge-

vestigd binnen alle agrari-

sche hogescholen, advise-

ren ze soms het laatste.

Werkgevers stellen zich

namelijk nog wat terug-

houdend op. ‘Drie jaar ge-

leden waren bedrijven

BETERE KANS MET HBO-PLUS-MASTER?

sneller geneigd iemand

aan te nemen die voor

tachtig procent aan hun

profiel voldeed. Nu zoeken

ze iemand die volledig in

het plaatje past’, legt Jan

Gert Roest van Agrojobs

uit.

Mensen met zowel hbo als

een universitaire master

zijn gewild, bevestigt Rob

van Zwieten van arbeids-

bemiddelaar KLV Professi-

onal Match. ‘Met name bij

ingenieurs- en adviesbu-

reaus en in het bedrijfsle-

ven hebben afgestudeer-

den die naar zowel de

praktische als de weten-

schappelijke kant kunnen

schakelen een pre’, aldus

van Zwieten. ‘Maar als je

een lekker praktisch inge-

stelde hbo’er bent, kun je

zonder universiteit ook

prima werk vinden’, ge-

looft hij. AB

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (21)

7 oktober 2010 — RESOURCE

masterspecial << 21

namebeleid voert. Afgestudeerden die tijdens hun stage of afstudeeropdracht vier of vijf maanden hebben meege-draaid in een bedrijf, hebben een streepje voor. ‘Bij ons moeten mensen zich goed kunnen presenteren en moe-ten ze zich prettig voelen in een commercieel bedrijf.’

MEER VOEDSEL, MEER WERK

Niet alleen met een stage kunnen studenten zich in het werkveld verdiepen. Je kunt ook actief zijn bij een studie-vereniging en er bijvoorbeeld excursies organiseren. ‘Zo krijg je een goed beeld van de markt en je ontwikkelt orga-nisatorische en communicatieve vaardigheden die je in je carrière nodig hebt’, meent recruiter Joska van der Hout. Ze werkt bij Rijk Zwaan, een groenteveredelingsbedrijf waar veel Wageningse plantenwetenschappers werken op het gebied van veredeling, onderzoek en kwaliteitscontro-le. Op termijn voorziet Van der Hout een toename van de werkgelegenheid in de haar sector. ‘We verwachten dat de groei in onze organisatie doorzet. De wereldbevolking groeit en dus ook de behoefte aan voedsel en groenten.’

Van die groeiende voedselbehoefte zullen mogelijk ook andere Wageningse specialismen profiteren. Dierwe-tenschap bijvoorbeeld. Maar dat betekent niet dat de ba-nen in die sector straks voor het oprapen liggen. Dat zal mede afhangen van de keuze die je tijdens je studie maakt. Onder meer de keuze voor de master, zo stelt bijzonder hoogleraar Leo den Hartog, tevens directeur onderzoek en kwaliteit bij de diervoedingsproducent Nutreco.

‘Veel studenten richten zich in eerste instantie op klei-

ne huisdieren of paarden, maar in die richtingen is er slechts beperkt plaats. De behoefte aan goede technische mensen op het gebied van onder meer fokkerij of voeding blijft. Ik zie vooral een grote vraag naar mensen met ver-stand van diervoeding in relatie tot productie, efficiency, duurzaamheid en bijvoorbeeld emissievermindering’, ver-klaart Den Hartog. Hij raadt studenten aan zich te specia-liseren in landbouwhuisdieren als kippen, koeien en var-kens.

VERRUIM JE GRENZEN

Het helpt bovendien wanneer studenten al tijdens de stu-die over de grenzen kijken. Den Hartog: ‘In landen als Bra-zilië, Rusland en China wordt de veehouderij enorm uitge-breid. Nutreco heeft productie-units in dertig landen en is actief in tachtig landen. Het werk is dus niet altijd in Ne-derland.’

Een ‘internationaal tintje’ aan het cv toevoegen is een prima idee, vindt ook Paul Dorrepaal, werkzaam op de re-searchafdeling voor Medical Nutrition bij Danone. ‘Een stage in het buitenland is bijvoorbeeld een prima manier om dat te doen.’

Dorrepaal heeft een bemoedigend bericht: in 2012 moet een nieuw innovatiecentrum in Utrecht zo’n vijfhon-derd hooggeschoolde onderzoekers huisvesten. Voor ‘high potentials’ is dan ook zeker plek in zijn branche, zegt Dorrepaal. ‘Wat ik onder talent versta? Dat heeft voor-al te maken met een open houding en de eagerness om sa-men met anderen, als persoon en als organisatie, het ver-

Onbezorgde toekomst? De vraag naar Wageningse studenten zal toenemen.

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (22)

MEESTERLIJK ONDERWIJSMasters van Hogeschool Utrecht brengen de carrière en de persoonlijke ontwikkeling van professionals naar een hoger plan. Er zijn ruim dertig masters:

Doorstuderen voor leraar voortgezet onderwijs eerste graad?

Of een van de andere masteropleidingen in het educatieve veld?

Overige masters

Management

Leven lang leren

WWW.MASTERS.HU.NL

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN

RESOURCE — 7 oktober 2010

22 >> masterspecial

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (23)

7 oktober 2010 — RESOURCE

masterspecial << 23

schil te willen maken. Je moet wetenschappelijke kennis kunnen toepassen in bedrijfsmatig opzicht en je netwerk opbouwen in de branche. We hebben weleens mensen af-gewezen omdat ze eenzijdig wetenschappelijk dachten.’ Zorgvuldig uitgezochte stages kunnen de doorslag geven bij sollicitaties, evenals nevenactiviteiten bij studievereni-gingen of andere organisaties. ‘Bij de diabetespatiënten-vereniging bijvoorbeeld heb je contact met patiënten, waardoor je leert de vertaalslag te maken.’

KEUZE VOOR DE WETENSCHAP

De meer theoretisch ingestelde alumnus wacht mogelijk een glanzende carrière in de wetenschap. Ongeveer een vijfde van de afgestudeerde Wageningers gaat een promo-tietraject in. Bij voorkeur in Wageningen, waar op dit mo-ment ongeveer 1500 promovendi zijn, waarvan grofweg 650 ‘eigen’ alumni uit Nederland of het buitenland. ‘Qua promotietrajecten is Wageningen booming. On-danks de crisis is er een stijgende lijn’, vertelt Emiel van Puffelen, afdelingshoofd Corporate Education & Re-search.

‘Het is de vraag of de groei straks wordt beperkt door za-ken als beurzen voor buitenlandse promovendi of door de capaciteit voor begeleiding. De universitaire staf in Wage-ningen scoort al hoog in aantallen promovendi.’Masterstudenten die het onderzoek in willen, moeten op-vallen bij de leerstoelgroep en bij hun begeleiders. ‘Zorg dat je goed bent’, zegt Van Puffelen. ‘Ook is het belangrijk om contacten te onderhouden en te kijken wat er speelt. Je maakt meer kans als je scriptie in een Wageningse on-derzoekslijn past.’ De moderne PhD’er moet geen nerd zijn, benadrukt Van Puffelen. ‘Slim communiceren bin-nen het netwerk helpt bij het inrichten van het onderzoek en is ook belangrijk voor succesvol publiceren.’

LIEVER TIJDELIJK DAN NIETS

In ieder geval hoeft de Wageningse afgestudeerde niet met de handen in het haar te zitten, menen de deskundi-gen. Hoogstens moeten ze de komende paar jaar mis-schien genoegen nemen met een baan die tijdelijk is, een lager niveau heeft of slechts zijdelings op de studie aan-sluit, denkt Rob van Zwieten van Professional Match. Hij adviseert om daar als net afgestudeerde niet je neus voor op te halen. ‘Met twee, drie jaar werkervaring krijg je mak-kelijker een voet tussen de deur.’ Bovendien zijn tijdelijke banen of projecten vaak leerzaam en interessant, weet Van Zwieten. ‘LNV heeft bijvoorbeeld vaak plek voor sub-sidiebeoordelaars. Dat is ook tijdelijk, maar het kan een mooie ingang zijn.’ Ondertussen kunnen studenten hun aantrekkingskracht voor toekomstige werkgevers alvast vergroten. Met buitenlandervaring, activiteiten bij een studievereniging of andere op het werkveld gerichte orga-nisaties en slimme studiekeuzes.

‘We hebben weleens mensen afgewezen omdat ze eenzijdig wetenschappelijk dachten.’

0% 20 40 60 80 100%

Na 1 jaar 12 uur of meer per week betaald werk na afstuderen in 2007-2008

Biotechnology

Hydrology and Water Quality

Landscape, Planning & Design

Nutrition and Health

Forest and Nature Conservation

Food Safety

Food Technology

International Land- and Water Management

Environmental Sciences

Animal Sciences and Aquaculture

Plant Sciences

Management, Economics and Consumer Studies

Biology

International Development Studies

Management of Agro-ecological Knowledge and Social Change

Wageningen University Totaal

Landelijk Totaal

BRON: WO-MONITOR 2009

0€ 500 1000 1500 2000 2500€

Bruto maandinkomen in euro’s na afstuderen in 2007-2008

Hydrology and Water Quality

Management, Economics and Consumer Studies

Landscape, Planning & Design

International Development Studies

Food Technology

Wageningen University Totaal

Biotechnology

Forest and Nature Conservation

Animal Sciences and Aquaculture

Management of Agro-ecological Knowledge and Social Change

Nutrition and Health

Biology

Plant Sciences

International Land- and Water Management

Environmental Sciences

Food Safety

Landelijk Totaal

BRON: WO-MONITOR 2009

Uit de WO-monitor 2009 blijkt dat Wageningse alumni fors minder ver-dienen dan afgestudeer-den van andere Neder-landse universiteiten. Hoe kan dat? Een deel van de verklaring schuilt in de liefde voor de wetenschap. Liefst twintig procent van de Wageningers gaan pro-

WAAROM WAGENINGERS MINDER VERDIENEN

moveren, tegenover 11 procent op het landelijke totaal. Een PhD’er ver-dient in het eerste jaar 2042 euro bruto per maand. Dat drukt de Wa-geningse salarisgemiddel-den.Bovendien hebben zowel Nederlandse als buiten-landse alumni de enquête

ingevuld. Van de Wagen-ingse respondenten is 19 procent afkomstig uit niet-westerse landen; landelijk totaal is dit 8 procent. In de meeste niet-westerse landen zijn de salarissen niet vergelijkbaar met Ne-derlandse lonen, toch zijn ze meegeteld in de WO-monitor.

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (24)

Master of Science in Management International Business, General, Marketing & Financial Management 16-months intensive program Active student life on campus An extensive alumni network worldwide Strong combination of study and corporate life Focus on personal development

Visit our next information session in November or participate in one of our other activities. Check our website: www.nyenrode.nl/MSc

Next to a high qualifi ed Master Degree, Nyenrode offers you a lifetime experience which will bring you further in your future career!

Are you ready for a next step in your career?

start may &

september

www.rug.nl/masteryourtalent

Master your talentOntmoet de masteropleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen 16–25 november 2010

RESOURCE — 7 oktober 2010

24 >> masterspecial

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (25)

7 oktober 2010 — RESOURCE

masterspecial << 25

ILLU

ST

RA

TIE

S:

ISIG

HT

Je hebt een papiertje en je studiefinanciering is op:

tijd voor de arbeidsmarkt! Of toch maar een (tweede)

master? ‘Je wilt toch je hersens aan de gang houden.’

Het lijkt een mooie manier om je positie op de arbeids-markt te verbeteren: een extra jaar studeren. Of het nu gaat om een tweede universitaire master of een master na je hbo-bachelor. Het is wel een kostbare aangelegenheid. Behalve dat je studiefinanciering op is, ben je door nieuwe wetgeving voortaan voor je tweede studie een fiks hoger bedrag aan collegegeld kwijt (zie kader). Maar als die in-vestering je een betere baan bezorgt, kan het in deze tij-den van economische crisis toch verleidelijk zijn om je studietijd op te rekken.

Maar help het? Uit het rapport De masterjaren tellen van de onderwijsinspectie (uit 2007) weten we dat werkgevers tevreden zijn over de kennis en vaardigheden van starters die één master hebben gevolgd. Ze waarderen een stevige, vakgerichte opleiding die voldoende ruimte biedt voor in-houdelijke specialisatie en zo het analytisch vermogen van de studenten ontwikkelt. ‘Belangrijk is dat je door een masterkeuze kunt aangeven waar je inhoudelijke interes-se naar uitgaat’, legt Kim Teeselink van het werving- en se-lectiebureau Ebbinge & Company uit. ‘Je hebt gekozen voor verdieping en men verwacht daar dan ook resultaat te zien. Daarom kijken bedrijven vooral naar het cijferni-veau.’ Een master na de hbo-bachelor, tweede master of een speciale tweejarige master zijn volgens haar alleen be-langrijk als ze inhoudelijk wat toevoegen.

VOLWASSEN WORDEN

Extra studietijd – in de vorm van een tweede master, of een na een hbo-bachelor – lijkt dus niet per se noodzakelijk. Maar die conclusie is misschien ook weer te snel getrok-ken. In hetzelfde onderzoek klagen werkgevers namelijk dat afgestudeerden erg jong zijn en bovendien teveel een houding hebben van ‘we zien wel’. Bedrijven zoeken star-ters die ‘een behoorlijke mate van volwassenheid heb-ben’. Een extra jaartje (of twee) volwassen worden kan dus gaan kwaad.

Maar dat kan ook op andere manieren. Bedrijven kij-

DOORSTARTEN NA JE MASTER

ken niet alleen naar je opleiding, maar ook naar wat je naast je studie hebt gedaan. Een stage bijvoorbeeld, werk-ervaring, reizen naar het buitenland en nevenactiviteiten

bij een vereniging of in de medezeggenschap. Dat stimu-leert de sociale en organisatorische vaardigheden. ‘Voor bedrijven is deze ervaring minstens zo belangrijk als goed studeren’, constateert Teeselink.

Helaas staan al die ‘extra’s’ door de huidige bama-structuur en het strengere regime om tijdig af te studeren onder druk. De ontwikkeling van vaardigheden komt ook binnen de opleidingen in het gedrang, signaleren de werkgevers. Bedrijven zien met lede ogen aan dat universi-teiten en hogescholen een steeds schoolser karakter krij-gen met bijvoorbeeld aanwezigheidsplicht en ‘huiswerk-controle’. Volgens de werkgevers heeft dit op den duur een averechts effect als het gaat om het stimuleren van com-petenties als zelfstandig werken.

Conclusie: werkgevers willen volwassen, gemotiveerde krachten met uitstekende studieresultaten en een duide-lijk geprofileerde master. Er zijn een aantal routes om dat doel te bereiken, waaronder een tweede master of een hbo-plus-master. Dus, het overwegen waard. Ries Agterberg

Afgestudeerden zijn erg jong en ze hebben teveel een houding van ‘we zien wel’

TWEEDE MASTER? BEGIN OP TIJD!

Heb jij al een bachelor en een master afgerond, en wil

je doorstuderen? Dat kan wel, maar vanaf september

dit jaar moet je dan heel wat dieper in de buidel tasten

dan voorheen. De overheid betaalt voortaan nog maar

één bachelor en één master per student. Voor een

tweede studie zou de kostprijs betaald moeten worden.

Dat kan oplopen tot negentien duizend euro college-

geld. Een uitzondering geldt voor studenten die met

een tweede master beginnen voordat ze de eerste heb-

ben afgerond. Begin dus op tijd, dat is even hard wer-

ken maar het scheelt je duizenden euro’s.

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (26)

Werken bij een internationaal tribunaal of carrière maken bij een (internationaal) advocatenkantoor?

International Crimes and Criminology (MSc)

Genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdrijven; een greep uit de onderwerpen waarin je je verdiept bij International Crimes and Criminology. Je bestudeert de stof vanuit diverse disciplines, zoals sociologie, psychologie, criminologie en rechten.

Law and Politics of International Security (LLM)

Vanuit het perspectief van internationale wetgeving en internationale betrekkingen brengt deze master je de kennis en vaardigheden bij om als professional of academisch onderzoeker aan de slag te gaan op het gebied van internationale vrede en veiligheid.

International Business Law (LLM)

International Business Law houdt zich bezig met de regels en toepassingen die belangrijk zijn bij internationale zakelijke transacties. Je ontwikkelt de vaardigheden om juridische vraagstukken die zich voordoen in de internationale zakenwereld te analyseren en aan te pakken.

Ondernemingsrecht aan de Zuidas (LLM)

Begin je carrière tijdens je master: deze opleiding werkt samen met vijftien advocatenkantoren aan de Amsterdamse Zuidas. Je bestudeert het ondernemingsrecht en financieel recht, maar ook contractenrecht en goederenrecht komen aan de orde.

Dan is één van de masteropleidingen hiernaast misschien wel wat voor jou. In de masteropleidingen International Crimes and Criminology en Law and Politics of International Security kun je ook instromen met bepaalde andere bachelordiploma’s dan alleen Rechtsgeleerdheid. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de VU biedt ook andere masterspecialisaties aan, zoals Strafrecht, Fiscaal recht en Privaatrecht.

Kijk voor alle opleidingen en toelatingseisen op www.rechten.vu.nl/masteropleidingen.

“In mijn Leidse master ontwikkelde ik politiek-bestuurlijk gevoel.”

Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

Ook je master doen in Leiden?Kom naar de Mastermaand november

Kijk voor het programma en data op mastersinleiden.nl

Roeland Buijsse,

consultant, deed

zijn master in Leiden.

KIES JE MASTER!

MASTERVOORLICHTING 24 NOVEMBER 2010

MASTER.UTWENTE.NL

RESOURCE — 7 oktober 2010

26 >> masterspecial

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (27)

Excellent master’s and postgraduate programmes with a strong international dimension!

www.maastrichtuniversity.nl/mastersopenday

Master’s Open DaySaturday 9 October

22-26 NOVEMBERmeld je aan: www.uva.nl/masterweek

KOM EN KIES JOUW MASTERMASTERWEEK

Ontmoet UvA-master-studenten

Bezoek een voorlichtings-ronde

Spreek met docenten en studie-adviseurs

7 oktober 2010 — RESOURCE

masterspecial << 27

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (28)

RESOURCE — 7 oktober 2010

28 >> masterspecial

een masterstudie kiest met een schijnbaar goede baan-kans, maar waar je geen reet aan vindt.’

Maar die toekomst vergooi je toch ook als je een mas-terstudie kiest die je leuk vindt, maar waarmee je volko-men kansloos bent op de arbeidsmarkt? ‘Dat risico moet je nemen’, zegt Haring beslist. ‘Trouwens, voor mijn baan ben ik toch ook niet specifiek opgeleid? En Barack Obama heeft toch ook geen master presidentschap van Amerika gevolgd? Eigenlijk is geneeskunde de enige opleiding waarvan ik zo snel kan bedenken dat die één op één op-leidt voor een specifiek vak. Verder komen mensen vanuit allerlei studierichtingen op de gekste plaatsen, waar ze van tevoren nooit aan hebben gedacht.’

NIEUWSGIERIGE LEVENSHOUDING

Bas Haring is de een ambassadeur voor een nieuwsgierige levenshouding. Als bijzonder hoogleraar Publiek Begrip van de Wetenschap aan de Universiteit Leiden gaat hij voortdurend de boer op om wetenschap aan de man te brengen. ‘Eigenlijk is het vreemd dat niet elke universiteit een leerstoel heeft zoals die van mij’, zegt Haring. ‘Een leerstoel waarmee de groeiende kloof tussen wetenschap en publiek wordt overbrugd. Want wetenschap heeft een steeds grotere impact op onze levens en tegelijkertijd wordt ze steeds specialistischer en dus ontoegankelijk voor buitenstaanders. Ook wordt iedereen geacht een oor-deel te hebben over zaken waar hij totaal geen verstand van heeft, bijvoorbeeld over genetisch gemodificeerd voedsel, waar zo ontzettend veel onzin over wordt be-weerd. Daarom is het goed dat universiteiten iemand aan-

‘Volg je eigen nieuwsgierigheid’

Filosoof Bas Haring is een ambassadeur voor een nieuwsgierige levenshouding. De vraag of iets nuttig is, is van later zorg. ‘Barack Obama heeft toch ook geen master presidentschap van Amerika gevolgd?’

tekst: Peter Breedveld / foto: Kees Rutten

Sebastiaan (Bas) Haring

(De Bilt, 23 april 1968) be-

haalde in 1988 zijn prope-

deuse Natuurkunde aan de

Universiteit van Utrecht en

studeerde in 1992 af in de

Wijsbegeerte (afstudeer-

richting kunstmatige intel-

ligentie). Promoveerde in

1997 in het vak Cognitieve

kunstmatige intelligentie.

Sinds januari 2006 is Ha-

ring bijzonder hoogleraar

‘Publiek begrip van weten-

schap’ aan de Rijksuniver-

siteit Leiden.

Haring schreef verschillen-

de boeken waarin hij we-

tenschap inzichtelijk

maakt voor een breed pu-

bliek. Zijn boek Kaas en de

Evolutietheorie werd in

2002 bekroond met de

Gouden Uil voor de jeugd-

literatuur en de Eureka!-

prijs voor populair-weten-

schappelijke literatuur. In

2003 verscheen De IJzeren

Wil, in 2007 Voor een Echt

Succesvol Leven en in

2009, in het kader van de

Maand van de Filosofie,

Het Aquarium van Walter

Huijsmans.

In november verschijnt

Vallende Kwartjes, een

bloemlezing van korte

verha len waarin moeilijke

wetenschappelijke kwes-

ties – DNA-technologie,

kwantummechanica – wor-

den verhelderd.

WIE IS BAS HARING?

Voor veel studenten ís het een moeilijke kwestie: welke master te kiezen? Dus vragen we Bas Ha-ring om advies. De filosoof kan op een frisse ma-nier de ingewikkeldste dingen uitleggen en

geeft vaak een ander antwoord dan je verwacht. Moet je een masteropleiding volgen waarmee een goe-

de baan is gegarandeerd, of is je persoonlijke vorming be-langrijker? ‘Daarmee impliceer je dat er een tegenstelling zou zijn tussen wat goed is voor je persoonlijke vorming en je toekomst’, antwoordt Haring. ‘Maar die is er niet, want beide hangen samen. Je vergooit je toekomt als je

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (29)

7 oktober 2010 — RESOURCE

masterspecial << 29

‘Wetenschap heeft een steeds grotere impact op onze levens en wordt tegelijkertijd steeds ontoegankelijker’

stellen die ingewikkelde materie inzichtelijk maakt, zodat Jan en alleman die in één keer kan begrijpen.’

LINKSE HOBBY’S

Dat is steeds meer nodig, want de wetenschap zit in de ver-dediging, merkt Haring. Universiteiten kunnen de maat-schappij niet altijd duidelijk maken dat de belastingcen-ten goed worden besteed. Het nut van kankeronderzoek

begrijpt iedereen wel, maar de vertaling van spijkerschrift-tabletten of de inventarisatie van aanwijzende voornaam-woorden in het bijbelboek Genesis lopen tegenwoordig al snel het risico als ‘linkse hobby’ te worden wegbezuinigd.

Er bestaat sowieso niet zoiets als nutteloos onderzoek, vindt de filosoof. Althans, je kunt moeilijk beoordelen wat het nut zal zijn van onderzoek dat nu plaatsvindt. ‘Er was bijvoorbeeld een groep biologen die het leuk vond hele da-gen in weilanden door te brengen om door verrekijkers naar trekvogels te turen. Die zaten van hun hobby hun

werk te maken, zou je kunnen zeggen. Alleen bleken hun onderzoeksresultaten later van cruciaal belang bij de be-strijding van de vogelgriep die door trekvogels werd ver-spreid.’

Als je alleen maar onderzoek toestaat waarvan het nut bij voorbaat vaststaat, stopt alle vooruitgang, meent Ha-ring. ‘De gloeilamp zou niet zijn uitgevonden en de com-puter zou ons leven niet hebben verrijkt.’ Die overwegin-gen leiden Haring naar de volgende paradox: ‘Nutteloos onderzoek is noodzákelijk onderzoek!’

JONG GELEERD

Vandaar ook zijn advies voor de kiezende masterstudent: je eigen nieuwsgierigheid is het belangrijkste. Helaas wordt die nieuwsgierigheid te weinig in de Nederlandse opvoeding gestimuleerd, vindt Haring. In tegenstelling tot de ons omringende landen. ‘Het zou goed zijn als kin-deren van jongs af aan leren nadenken, nieuwsgierig leren zijn. Ik stond eens ergens op een school voor een klas van kinderen van een jaar of tien, die kregen al filosofielessen. Toen een jongetje een vraag werd gesteld, zei hij dat hij daar even over moest nadenken, want hij was niet zo snel als zijn klasgenoten. Dat vond ik zó ongelofelijk wijs, dát is de juiste houding.’

Bas Haring vindt dat nieuwsgierigheid in de Nederlandse opvoeding te weinig wordt gestimuleerd.

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (30)

Meld je aan op www.tue.nl/masterdag

Zonne-energie tanken aan de pomp?Explore your mind, be THE INNOVATOR.

Beste Nederlandse universiteit

(Times Higher Education ranking 2010) Beste technische universiteit

van Nederland (Keuzegids Hoger Onderwijs 2009)

Wil jij de wereld van morgen verbeteren? Ben jij een INNOVATOR met ideeën over een schoner milieu, de auto van de toekomst, een digitale doorbraak of hét middel tegen een epidemie?

Kom dan naar één van onze masteravonden op: > 8 november 2010> 28 februari 2011> 9 mei 2011

Where innovation starts

RESOURCE — 7 oktober 2010

30 >> masterspecial

Alleen voor studenten:

Gratisfiets

+50% korting op de Volkskrant?

vk.nl/fiets

* Abonnementsperiode minimaal 1 jaar. Alle voorwaarden en info op www. vk.nl/fiets

Neem nu een studentenabonnement op de Volkskrant en je krijgt 50% korting op het abonnement en een trendy fietscadeau. Ga naar vk.nl/fiets om gebruik te maken van dit tijdelijke aanbod!*

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (31)

Kies een master bij de William James Graduate School, onderdeel van de Faculteit Psychologie en Pedagogiek

We bieden de volgende opleidingen:

Vijf internationale, tweejarige research masters: Clinical and Developmental Psychopathology Cognitive Neuropsychology Cognitive Science Neurosciences Social Psychology

Twee Nederlandstalige, éénjarige masteropleidingen:

Psychologie - Arbeids- en Organisatiepsychologie - Kinder- en Jeugdpsychologie - Klinische Neuropsychologie - Klinische Psychologie - Sociale Psychologie Pedagogische wetenschappen

- Orthopedagogiek - Onderwijspedagogiek - Opvoedingsfilosofie

Zoek je naar praktische toepassingen op het gebied van psychologie

en pedagogiek of heb je een passie voor onderzoek?

Wij bieden uitdagende masteropleidingen in een inspirerende

omgeving. Het onderwijs wordt gegeven door enthousiaste docenten

en internationaal bekende wetenschappers!

Kom kennis maken tijdens de Masteravond op 8 december.

Meld je aan op: www.vu.nl

Meer informatie:

Vrije Universiteit AmsterdamFaculteit Psychologie en Pedagogiekwww.williamjames.nl

contact:

Carla [emailprotected]

7 oktober 2010 — RESOURCE

masterspecial << 31

Goed in beeld?

Wil jij korte, leuke, interessante videoreportages maken

van gebeurtenissen op en rond de campus?

Meld je dan aan als camjo voor het videoblog

van Resource dat binnenkort van start gaat.

Ervaring niet nodig, enthousiasme wel.

Voor camera en montageprogramma wordt gezorgd.

Stuur een mailtje naar: [emailprotected]

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (32)

32 >> student

RESOURCE — 7 oktober 2010

MARIT NAVIS

Echt balen: de rijles van afgelo-

pen weekend. Die ging helemaal

niet goed.

Marit volgens huisgenoten: ‘Marit

is veel te slim. Wacht maar, vol-

gende keer hebben we wel iets

scherps over haar.’

WIETSKE VAN HAALEN

Echt balen: de bibliotheekop-

dracht. ‘Het enige wat we moes-

ten doen was één of ander boek

opzoeken. Maar om daarvoor op

tijd te zijn moest ik al op zon-

dagavond naar Wageningen.’

Zucht. ‘En ik zie m’n vriendje al

zo weinig.’

Wietske volgen huisgenoten: ‘Die

vieze tor was nauwelijks groter

dan een lieveheersbeestje.’

Resource volgt een jaar lang de belevenissen van Wietske en Marit, eerstejaars voeding & gezondheid. Deze aflevering: wonen in een studentenhuis.

Wietske en Marit …ZIJN KEURIG NETJES

Eerstejaars Wietske en Marit

hebben een overweldigende

invloed op hun studentenhuis.

‘Ineens is het hier een stuk

schoner’, vertelt een ouderejaars

huisgenoot. Zelf zijn de dames

zich van geen kwaad bewust.

Nee, nee, nee. Wietske kan echt geen minpunten van haar huis op Binnenveld noemen. Ze klaagt er zelfs niet over dat ze met haar on-Wageningse verschijning af en toe het mikpunt van spot is. Bijvoor-beeld omdat ze alles in het roze heeft: roze kussentjes, roze lamp-jes. En als ze al andere kleuren ge-bruikt – voornamelijk wit – dan lijkt dat bedoeld om de roze ele-menten nog meer te accentueren.

Ook het typisch Wageningse ge-voel voor de natuur is bij haar voor-lopig ver te zoeken. Integendeel. Vorige week belde ze in paniek een huisgenoot op tijdens college om te vragen of hij even een ‘hele vieze tor’ uit haar kamer wilde komen verwijderen.

PEER PRESSURE

In het studentenhuis is uiteraard een milde vorm van peer pressure aanwezig. Marits gewoonte om haar cornflakes uit minipakjes te halen bijvoorbeeld, werd direct weggehoond. Inmiddels is ze over-gestapt op de megapakken. Ook

wordt Wietskes afkeer van vruch-tenyoghurt niet zomaar geaccep-teerd. In de koelkast staan grote pakken van het spul. ‘Het wordt mijn jaaropdracht om jou aan de fruityoghurt te krijgen’, aldus een thuisgekomen huisgenoot die on-dertussen de bierrekening (bijna 150 euro) controleert.

Maar de twee nieuwelingen kunnen daarnaast gelukkig ook op steun rekenen van hun ganggeno-

ten. Toen ze niet uit de ingewikkel-de roostersite kwamen, stond er onmiddellijk iemand klaar om al-les stap voor stap uit te leggen. En als de voedingsvakken lastig zijn, staat een huisgenoot die dezelfde studie doet klaar om geduldig alle details nog eens uit te leggen.

ZENUWBEKNELLING

Andersom heeft het tweetal een invloed waar ze zelf geen idee van hebben. Zo wordt er op Binnenveld plotseling veel beter schoonge-maakt. ‘Wietske en Marit schrob-ben veel zorgvuldiger dan ik ooit heb gedaan. Dus, toen ben ik dat ook maar gaan doen’, biecht huis-genoot Quint op. Om daar aan bij-na schuldbewust aan toe te voe-

gen. ‘Het is eigenlijk wel prettig om in zo’n schoon huis te leven.’

Het wilde nachtleven is voorlo-pig niet aan Wietske en Marit be-steed. De twee genieten de twijfel-achtige reputatie dat ze ’s avonds nauwelijks hun huis uitkomen. Marit zelf prijst zich vooral geluk-kig dat ze niet bij een studenten-vereniging zit. Van anderen die zich lieten overhalen hoort ze al-leen maar rampverhalen. Zo heeft één van haar studiegenoten een zenuw beknelling aan het intro-kamp overgehouden en moest een andere klasgenoot enkele hechtingen laten plaatsen. Nee, dan houdt Marit het toch liever bij een avondje body sculpt of indoor biking. Stijn van Gils

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (33)

Herstart voor ‘internationale huiskamer’De International Student Organi-

zation Wageningen (Isow) leek

op sterven na dood. Geen

bestuur, cursussen en bijna geen

eigen ruimte meer. Maar de ver-

eniging is uit haar as verrezen.

‘We willen een huiskamer zijn

voor internationale studenten.’

Het was kantje boord, geeft de kersverse voorzitter Sanne Bakker toe. Isow is een gezelligheidsver-eniging voor studenten uit het bui-tenland én voor Nederlandse stu-denten die zich graag in internati-onale kringen begeven. ‘Met cur-sussen, feesten en andere ontmoe-tingsmomenten zijn we een huiskamer voor internationale stu-denten’, aldus Bakker.

Werk genoeg in Wageningen zou je zeggen, maar vorig jaar leek de vereniging een zachte dood te sterven. Twee weken geleden be-sloten een paar leden echter de schouders eronder te zetten en het tij te keren. Binnen twee weken kwam er een bestuur van zes man, werden elf cursussen in de steigers gezet en meldden 54 leden zich aan. Zelfs de buitenwereld werkt mee: Isow hoeft voorlopig niet te verhuizen. ‘We mogen hier blijven, ook al weten we niet hoe lang. Het kan een half jaar zijn, of vijf. Maar het bericht gaf zo veel energie dat we de boel zijn gaan opknappen.’ De salsa-ruimte is opgeruimd en geschilderd, met zo veel mogelijk details in goud. Aan de muur han-

gen zelfgemaakte schilderijen van de eerste ‘art class’.

BOLIVIAANSE VOLKSDANS

De vraag is natuurlijk hoe Isow een solide vereniging kan worden. ‘In elk geval gaan we strenger met de lidmaatschappen om’, zegt San-ne. ‘Je mag een keer komen kijken bij een cursus, maar daarna vragen we mensen om lid te worden. Dan vragen we meteen of ze misschien zelf een cursus willen geven.’ En dat levert leuke lessen op als yoga en ‘art-class’ en Grieks. Boliviaan-se volksdans zit in de pijplijn. Ook wil Isow de samenwerking met IxESN goed oppakken. Op de korte termijn ziet het er goed uit voor de vereniging. NM

7 oktober 2010 — RESOURCE

student << 33

A YEAR IN THE LIFE OF…

…Wietske and Marit, two

first-year girls Resource

is following through their

freshman year in Wage-

ningen. This time: life in

a student house. Wietske

and Marit are rather

more hygienic and

house-proud than the

aver age student. That

means they have come in

for some teasing, but

their cleanliness has also

rubbed off on their flat-

mates. And everyone is

helping the two newcom-

ers to find their feet. No,

Wietske and Marit don’t

have any complaints.

ISOW REVIVAL

International Student Or-

ganization Wageningen

has risen up like a phoe-

nix from the ashes. Last

year ISOW was all but

dead, but two weeks ago

some members decided

to take action. That had

an immediate effect. Now

they have a six-person

committee, more than fif-

ty new members and lots

of new courses. Can they

keep the momentum go-

ing?

NO JOBS - FOR NOW

There are sixty compa-

nies at the VVA career

day for VHL Velp stu-

dents but real jobs are

hard to come by. Most

companies are just look-

ing for interns. A tempo-

rary dip, say recruiters -

long-term prospects re-

main good.

The full story?

resource.wur.nl/en

FO

TO

: JU

RJE

N B

ER

SE

E

Bedrijven nemen minder gemakkelijk mensen aan.

Wel optimisme, maar geen banenDe banen liggen voor net afge-

studeerde hbo’ers niet meer voor

het oprapen. Dat blijkt uit een

rondgang op de VVA-Carrièredag

op vrijdag 1 oktober bij VHL Velp.

‘Ik heb geluk gehad. Ik heb stage gelopen, ben afgestudeerd en doorgerold naar een baan bij mijn stagebedrijf’, zegt Arno Star. Vorig jaar studeerde hij af als Tuin- en landschapsinrichter. Nu is hij pro-jectleider advies bij Van der Tol, een groot hoveniersbedrijf en staat bij zijn oude school op de VVA-Car-rièredag. Meer dan zestig bedrij-ven presenteren zich hier aan hon-derden hbo-studenten.

Star vertelt dat bedrijven nu minder makkelijk mensen aanne-men dan vorig jaar. ‘De hele bouw ligt stil en daar zijn we in onze sec-tor wel van afhankelijk’, legt Star uit. Maar als er toch geen banen te vergeven zijn, waarom staat zijn bedrijf dan op deze beurs? ‘We wil-len laten zien wie we zijn en wat we doen. Ook zoeken we stagiaires. En misschien is het over een paar jaar weer anders.’

Bij andere bedrijven luidt het antwoord veelal hetzelfde. Ze zoe-ken vooral studenten die een stage of afstudeeropdracht bij hen willen

doen. Bij Gemeente Amsterdam In-genieursbureau willen ze bij voor-komende gevallen nog wel kijken wat de mogelijkheden zijn, ‘gezien de te verwachten schaarste op de markt.’ En bij een groot bedrijf als Royal Haskonig zijn er zelfs vacatu-res. ‘Vooral mensen met een tech-nische groene waterachtergrond kunnen we goed gebruiken.’

Ook bij Eemfors, een Amers-foorts bedrijf waar mensen met een handicap stedelijk groen on-derhouden, zijn er regelmatig ba-nen. ‘Waar een andere hovenier één persoon stuurt, komen wij met drie mensen en een begeleider’, vertelt Hans Koene van Eemfors. ‘Dat vraagt wel doorzettingsvermo-

gen en creativiteit. Je moet het wer-ken als begeleider als een extra uit-daging zien.’

Bij de stand van Staatsbosbe-heer vertelt Willem van Ark dat er een dip is, maar ook hij is optimis-tisch. ‘Op de lange termijn komt het wel weer goed, we krijgen veel last van de vergrijzing.’

Twee vierdejaars, op wandel-schoenen en met rugzak, luisteren oplettend. ‘Ik wil graag de ecologie in, onderzoek doen’, zegt een van hen. Van Ark adviseert: ‘Probeer een goede indruk te maken met je eindopdracht of je stage. Als er toe-vallig iets vrij komt, is een tele-foontje zo gepleegd. De wereld is klein.’ Alexandra Branderhorst

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (34)

STIJN <<

door Arianne van LeeuwenCAMPUS CULINAIR

34 >> student

RESOURCE — 7 oktober 2010

BUITENAARDSNederlands grootste voetballer aller tijden heeft zijn eigen hemellichaam

gekregen. Planetoïde 14282, een ruim bemeten stenen voetbal van negen

kilometer doorsnee, is Cruijff gedoopt. Cruijff zweeft ergens tussen Mars

en Jupiter in door het zwerk. Typisch Cruijff : buitenaards.

GOED NIEUWSDe VN heeft een contactpersoon voor buitenaards leven aangesteld: de

Maleisische astrofysicus Mazlan Othman. Wageningen UR heeft ‘voorals-

nog’ geen plannen voor intergalactische werving, laat Ben Geerlings (staf

internationale betrekkingen) desgevraagd weten. Dat is goed nieuws. Er

lopen hier al genoeg vreemde snuiters rond.

Niet zweten maar eten

Ik ben: in sportcentrum de Bon-gerd, niet om te zweten, maar om te eten. Van half zes tot twaalf uur ‘s avonds kunnen afgepeigerde sporters hun verbrande calorieën direct weer aanvullen met een avondmaaltijd in de kantine. Ook minder sportieve gasten zijn wel-kom. Ik eet: samen met mijn disgenoten drie van de zes aangeboden maal-tijden, rode kool met stoofvlees en puree, nasi met kipsaté inclusief kroepoek en atjar, en een fl ink bord spaghetti bolognese. Voor vier euro vijftig per maaltijd. Ik proef: een diepvriesmaaltijd die niet als diepvriesmaaltijd smaakt. Flinke porties prima eten. Lekker om weg te vorken met een biertje erbij.

Ik word: bediend! Bestek in een servetje gerold, bier op een dien-blad. Kom daar maar eens om in de gemiddelde kantine. Daar-naast is er de keuze uit tien soor-ten bier, zes verschillende maal-tijden en zicht op een tv met voet-bal of live renners op de sintel-baan. Ik vind: eten in de Bongerd een goed idee. Oké, het is een sport-kantine, in de zaal naast je staan vijftig meiden fl ink hun bilspie-ren te trainen, het eten komt uit de vriezer en de sfeer past niet per se bij een intiem dinertje voor twee. Maar met dit aanbod toch de moeite waard om even voor om te fi etsen.Cijfer: 7,5

SprinterGapend hang ik over de balustrade van een bushokachtig bouwwerkje op station Arnhem-Presikhaaf. Mijn achterwerk weet ik net niet buiten de regen te houden. Rillend kijk ik op de stationsklok die tergend traag verder tikt. ‘Vijf over half twaalf’, mompel ik in mijzelf. De Sprinter richting Zutphen is zojuist zonder mij vertrokken. Mijn eerste etentje als Wagenin-gens student was net een paar minuten te gezellig. De feestelij-ke sfeer waarin ik me daarnet bevond, ben ik alweer vergeten. Meerijden met een medestudent tot Arnhem heeft niets uitge-haald. Ik ben te laat.Een gure windstoot werpt een plens water in mijn nek. Oh, wat heb ik mezelf aangedaan door na mijn hbo verder te studeren? Als het even droog is, loop ik naar de gele vertrekborden, want misschien rijdt de trein van woensdagavond om het halve uur. Hoopvol veeg ik de regen van de vertrekstaat. Ongelovig staar ik naar de voetnoot. Het is echt waar: de trein van half één rijdt alleen op maandag en dinsdag. ‘s Woensdags gaat er alleen nog een stoptrein om één uur ‘s nachts. Bij de gedachte dat ik morgenvroeg rond half zes op moet staan om op tijd in de col-legebanken te zitten, zak ik bijna door mijn knieën. Om te voorkomen dat ik omval op het kletsnatte koude perron grijp ik mijzelf vast aan de reling van het bushokje.Er verschijnt een verliefd stel op het perron. Na een innige af-scheidskus zien ook zij dat er geen trein rijdt om half één. ‘Nee, natuurlijk laat ik jou hier niet zo alleen achter popje’, hoor ik het vriendje zeggen. ‘Kom, ik breng je wel thuis.’Jaloers kijk ik hoe het stel arm in arm de trap af daalt. Ik bekijk mijn tas. Het meest liefdevolle wat ik vandaag bij me draag is een stapeltje wetenschappelijke artikelen dat ik eigenlijk gele-zen had moeten hebben. Leuk hoor, dat doorstuderen na mijn hbo.Doorweekte onderbroeken en eenzame nachten op een koud station. Laten ze zulke dingen in een masterspecial zetten. Stijn van Gils

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (35)

student << 35

7 oktober 2010 — RESOURCE

PULKHagenees Wim Steman gaat uitzoeken of het eten van snot gezond is. Met

dit voorstel won Steman de competitie voor het meest lachwekkende

onderzoek van ons land. Het onderzoek moet leiden tot een Ig-Nobel-

prijs. Steman vermoedt dat neuspulk de weerstand verhoogt. Wij vinden

hem gewoon een viespeuk.

TRAIN TRAUMA

After dinner in Wagenin-

gen, Stijn just misses the

evening train back to Zut-

phen. He ends up waiting

an hour and a half at a

deserted Arnhem station.

Cold, wet and wondering

why he had wanted to

stay on for that Master’s

degree.

BONGERD CANTEEN:

NO SWEAT

Arianne says the Bongerd

canteen is worth a de-

tour. OK, it offered deep-

freeze meals that are

nothing special, but the

portions are good, there’s

a big choice of beers and

TV football. What’s more,

there’s waiter service –

where else will you get

that in a canteen? Grade:

7.5.

NOT ALL DUMB BLONDES

Wageningen students

Frank van Dijk and Ba-

bette Engeleer have been

on Dutch TV dating show

Take Me Out. A fun – if

nerve-racking – experi-

ence but it hasn’t led to

anything, says Frank. Be-

hind the scenes the girls

were brighter than they

seem on the show, says

Babette.

SIBERIAN CHESS

Victoria Naipal from Suri-

name is in Siberia - to

play chess. She is repre-

senting her country in the

Olympiad. She is not ex-

pecting Suriname to win

but it is good experience.

And she now has Gary

Kasparov’s signature.

The full story?

resource.wur.nl/en

SCHAKEN IN SIBERIË

Frank

kiest z’n

date.

Maakt Suriname een kans?‘Suriname zal het toernooi niet winnen, maar dat geeft niet. Ons doel is om goede partijen te spelen en veel ervaring op te doen. Als we het beter doen dan onze rating is het toernooi voor ons geslaagd.’

Hoe is het schaakwereldje? ‘Heel ontspannen. Je legt gemakkelijk contact met andere schakers. Ook de toppers lopen zo langs je. Ze zijn heel toegankelijk. Zo ben ik in con-tact gekomen met Anish Giri, het 16-jarige schaaktalent dat vorig jaar al Nederlands kampioen was. Ik heb een leuke foto van ons tweeën. En van oud-wereldkampioen Gari Kasparov heb ik een handtekening gekregen.’

Siberië, wel even ander koek dan Suriname. ‘Dat klopt. Maar Khanty-Mansiysk is een verrassend mooie en rijke stad, met veel dennenbomen. We zitten in een heel goed pas afgeleverd hotel. Het eten is lekker. Er valt dus eigenlijk niets te klagen.’ Kees Stap

Wageningse studenten in Take me Out

Frank: ‘Het meisje waar ik voor ging was een studente. Ik heb haar niet speciaal daarom gekozen. Het blijft toch altijd een beetje een gok wie je wegdrukt.’

Frank heeft er nog een date aan over gehouden. Hoe was het?‘Er is eigenlijk geen date. Ik had wel verwacht dat we een etentje zouden krijgen of zo, maar dat is niet zo. Ik heb later nog wel met haar afgesproken, maar het is niets geworden.’ Agnes Tol

Take me out is te zien op rtlgemist.nl.

‘Wij willen een nieuwe vent!’

Eddy Zoëy tovert de ene na de

andere leuke vent uit de lift om

met één van zijn vrouwen op date

te gaan. Wageningse studenten

Frank van Dijk en Babette Engel-

geer deden mee aan Take Me Out.

Hoe kom je in zo’n programma? Frank: ‘Ik ben tijdens het stappen benaderd door een castingbureau.’

Babette: ‘Ik heb mezelf opgege-ven.’

Zagen jullie eruit als jezelf? Babette: ‘Nee. Een stilist bepaalt alle kleding. Ik kreeg een etnisch jurkje met houten oorbellen en een enorme laag make up. Hele-maal niet Babette.’

Frank: ‘Ik wel. De stilist werd een beetje boos toen ik mijn eigen kleding aanwilde. Maar uiteinde-lijk ging ie overstag.’

Wat gebeurt er achter de scher-men? Frank: ‘Met meerdere mannen wachtten we in een kantoortje met een Playstation en een koelkast vol

bier. Dat was ook wel nodig, toen ik de lift in stapte was ik wel goed zenuwachtig.’

Babette: ‘Bij de vrouwen was het niet anders. Gezellig kletsen onder het genot van een wijntje. De drank werd vaak bijgevuld zodat we voor de camera’s wat losser zouden zijn.’

Zijn de vrouwen echt zo dom als ze op TV lijken?

Babette: ‘Valt wel mee. Het zijn juist heel verschillende mensen, niet alleen blonde dozen. Als je ze beter leert kennen, zijn de meeste meiden niet zo oppervlakkig.’

Wie? Masterstudente

Victoria Naipal uit Suriname

Wat? Doet mee met het landen-

team voor de Schaakolympiade

Waar? In Khanty-Mansiysk

(Rusland)

Waarom? ‘Het is te leuk

om te missen’

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (36)

36 >> student

RESOURCE — 7 oktober 2010

OBEESTOp dierendag konden dikke huisdieren gratis terecht bij de dierenkliniek

van de Universiteit Utrecht. En wat bleek? Dikke honden horen vaak bij

‘wat dikkere’ bazen. Niet verrassend, want ‘de hond staat erg dichtbij ons

wat betreft snoepen en bewegen’, aldus de dienstdoende arts. Trouwens,

een blokje kaas is voor een kat ongeveer vijf hamburgers aan calorieën.

BEAR NECESSITIES

Anneloes Dijkstra had

some real wilderness ex-

periences during her in-

ternship with the US for-

est service in Montana.

As a student of Regional

Development and Inno-

vation, her task was to

assess the impact of in-

formation boards for day-

trippers with the innova-

tive message that pepper

spray would be a better

defense against grizzly

bears than a gun. Better

for the grizzlies but also

for the tourists, as gun-

shots make the bears

doubly aggressive. An-

neloes’s own closest en-

counter with big game

was when two mountain

lions crossed her path.

Happily, they slunk off so

she didn’t need her pep-

per spray and now looks

back on a great time in

the wide open spaces.

The full story?

resource.wur.nl/en

Wie? Anneloes Dijkstra, studente regional deve-

lopment and innovation

Wat? Onderzoek naar de eff ectiviteit van natuur-

educatie via informatieborden en beereducatie

Waar? Montana, Verenigde Staten

Waarom? Mensen bewuster maken van de natuur

en laten zien hoe ze in berengebied veilig kunnen

recreëren

‘Ik heb in totaal zes maanden als wilderness ranger voor de US Forest Service gewerkt. Door middel van foldertjes en informatieborden probeert deze orga-nisatie recreanten bijvoorbeeld duidelijk te maken dat het beter is pepper spray te dragen in berenge-bied dan een pistool. Een dreigende grizzly kan na-melijk extra agressief worden van geweerschoten. Daarbij is de grizzly een beschermde diersoort, en mag je er in principe niet op schieten. Dus, speciale pepper spray tegen beren is de oplossing. De Forest Service plaatst ook informatieborden die

wat vertellen over de interactie tussen verschillende

dieren en planten in het gebied. Weinig mensen we-

ten bijvoorbeeld dat de belangrijkste voedselbron van

de grizzly dennenappels zijn. Een opkomende kever-

soort voedt zich met de bast van de den waarin deze

dennenappels groeien. De bomen gaan daardoor dood,

wat een serieuze bedreiging voor de grizzly vormt.

Ik heb data bestudeerd maar heb ook zelf mensen geïnterviewd. De hele tijd wacht je dan bij informa-tieborden tot er eindelijk iemand langskomt. Op een dag zat ik verveeld tegen een boom aan te leunen en zag ik plots dat die vol zat met verse klauwsporen en haren van een beer die de boom als krabpaal had ge-bruikt. Een paar kilometer van de plek waar ik zat, was een paar dagen eerder een man gedood door een grizzly. Dat was wel eng.Maar het was niet het engste wat ik heb meege-maakt. Op een dag was ik met twee teamgenoten op pad in de wildernis toen we plots een doffe dreun hoorden. Daarna hoorden we een leeuwenbrul en stonden er ineens twee mountain lions voor onze neus. Mountain lions zijn erg schuw en als je er een-tje ziet jaagt hij meestal op je. Ik ben nog nooit zo bang geweest en ik greep meteen naar mijn pepper spray. Gelukkig liepen ze in een boog om ons heen.Dit was de tweede keer dat ik stage in Montana heb gelopen. Ik mis het nu alweer heel erg: de bergen, de vriendelijke mensen, de natuur, de dieren… . Alles is er veel groter, spectaculairder en ruimer. Hier is al-les volgebouwd, druk en benauwd. Daar lopen in de winter meer herten op straat dan mensen. Het is er geweldig!’ Christoph Janzing

MET PEPPER SPRAY DE WILDERNIS IN

>> HET ECHTE WERK

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (37)

service << 37

7 oktober 2010 — RESOURCE

Hokjesdenken

In de Sexy Chickies herkennen we heuse bierkenners.

Zij mailden ons niet alleen de oplossing, slootwaterpeil,

maar ook een synoniem ervan: heinekenpeil.

Andere slimmeriken waren: Jasper Roest, Renée & Susan

van der Salm, Willem Menkveld, Cees Niemeijer, Ropie &

co, leerstoelgroep Nematologie, Marianne van der Gaag,

Thymosbestuur, afdeling 1C, de afstudeerders van Heeren XVII,

Willem de Visser, Evelien Kooij, Evert-jan Bakker, Hanneke

Pompe en Gosse Schraa.

Horizontaal

1 Onbehouwen vis 4 Heeft een dubbele etnische herkomst

7 __ Loempa, personeelslid van Willy Wonka 11 Ding van

niks 12 De vrouw van je wensen 13 Dat zwarte spul adviseert

bachelorstudenten hun intuïtie te gebruiken 14 17 horizontaal

van de zon 15 Ontwikkeld insect 17 __ bewaar me 18 Hoorde je

een pestlijder mee aankomen 20 Veilig land voor schapen

22 Gewenst onderdeel van een gebed 24 Station in een baan om

de aarde 28 Zendt GTST uit 29 Knop in het emailprogramma

30 Kun je zien hangen 31 Veroorzaakt net zo’n reactie in de

darm als bepaalde medicijnen 36 Een Groenlander, bijvoorbeeld

38 Ice __, animatiefilm 39 Was Juul van Alex 40 Hel 42 Zou

Nederland kaal vreten volgens het NOS journaal 43 Delftse

school

Verticaal

1 Wordt al 200 jaar voedsel in bewaard 2 Is Pieter van Alex

3 Zijn er om in ere te houden 4 Nou wordt __ mooi! 5 Israëlische

woestijn 6 Bestelling die je niet mag weigeren 7 Gaat 12

verticaal dit jaar over 8 Euskadi Ta Askatasuna 9 Die van

Indonesië komt naar Forum 10 Woonplaats van Louis Paul Boon

12 Kennisfestival 16 Hij is judoka, en dat is (g)een grap

19 Heeft er een decennium opzitten 21 Amerikaanse militair

23 Transporteur 25 Wie daarover komt, moet betalen 26 Maakt

de pernod troebel 27 Zacht 30 Haring die zegt: ‘Volg je eigen

nieuwsgierigheid’ 32 Franse maat 33 Spinner 34 Sha-la-__, werd

niks in Oslo 35 Wordt gevolgd door de begunstigde 37 Komt er

nog wat van? 41 Sterk materiaal

Mail de groene hokjes uiterlijk komende woensdag naar hokjes@

wur.nl. De oplossing komt donderdag op resource.wur.nl.

6 T/M 11 OKT 2010 IN BARNEVELD, EDE EN WAGENINGEN

DEBAT DONDERDAG 7 OKT Waar blijft de prof?

De rol van burger en expert in het digitale tijdperk

16.30 – 20.00 Junushoff, Wageningen Tegenwoordig is iedereen deskun-dig in voeding en gezondheid. Discussies over de griepprik, E-nummers en zoetstoffen laten zien dat de onafhankelijke expert niet meer op zijn woord wordt geloofd. De hedendaagse burger is mondig, nieuwsgierig en thuis op het web.

Hoe vindt de burger zijn weg in deze stortvloed aan informatie? En hoe wordt de geloofwaardigheid van informatie beoordeeld? Heeft de autoriteit van de expert zijn tijd gehad? In dit Maatschappelijk Café bekijken samen met weten-schap, overheid en bedrijfsleven de huidige en toekomstige relatie tussen expert en burger.

Sprekers o.a.

Cees van Woerkum, hoogleraar Communicatie-management, Wageningen UR Erik den Hoedt, directeur Communicatie en Informatie, ministerie van BZK Hans van Maanen, wetenschapsjournalist

Het programma is vrij toegankelijk. Een maaltijd wordt verzorgd door Rijn IJssel Vakschool Wageningen.

Meer informatie: www.schuttelaar.nl/maatschappelijkcafe

Food4you is een initiatief van Wageningen UR en Rijn IJssel Vakschool Wageningen. Maatschappelijk Café 2010 wordt mogelijk gemaakt door Ministerie VWS en KLV.

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (38)

38 >> service

RESOURCE — 7 oktober 2010

agenda

9, 10, 12, 13 oktober

FILM: ‘ALAMAR’

Vissen leven en overleven van wat

de zee hen te bieden heeft. Dat

doen drie generaties samen in

deze sfeervolle debuutfilm.Tegelij-

kertijd is de film een portret van

een manier van leven die verloren

lijkt te gaan. De film heeft een dy-

namiek op de vierkante centime-

ter, waarin een aanvliegende en

enkele dagen in het paalhuis ver-

blijvende zilverreiger een grote ge-

beurtenis wordt. Dankzij een uit-

gekiende afwisseling van vaste en

beweeglijke camerastandpunten

lijken we mee te deinen met de

zee. Dat alles maakt Alamar tot een

bijzondere, haast hypnotiserende

film. Het was één van de ontdek-

kingen van het afgelopen Filmfesti-

val Rotterdam, waar het een Tiger

Award won.

LA13, 20.30 UUR. WWW.MOVIE-W.NL/

10 oktober

CHEERS TO CHANGE!

Jongeren Milieu Actief (JMA) roept

iedereen op mee te doen met de

wereldwijde actiedag van de 10:10

klimaatcampagne, met één doel:

we zetten ons samen in om onze

CO2 uitstoot in één jaar met 10%

te verminderen, beginnend in

2010. Het is heel simpel: Nodig

een groep vrienden bij je thuis uit

en kook een heerlijke vegetarische

maaltijd. Per persoon die normaal

wel vlees had gegeten, besparen

we hierdoor 3,3 kg CO2. ‘s Avonds

maakt JMA bij de liveshow van de

VARA bekend wat de actiedag

heeft opgeleverd.

RECEPTEN EN AANMELDING VIA WWW.JMA.ORG

11 oktober

FILM: ‘A FARM FOR THE FUTURE’

I.S.M. STICHTING BOERENGROEP

Wildlife-filmmaker Rebecca Hos-

king gaat op zoek naar manieren

om de boerderij van haar familie

in het zuiden van Engeland te

transformeren naar een ‘low-ener-

gy’ boerderij voor de toekomst.

Met deze documentaire willen Stu-

diekring Biologische Landbouw en

Stichting Boerengroep ideeën ge-

ven voor een duurzame landbouw.

Na de documentaire is er een pre-

sentatie van het Innovatienetwerk

(nog te organiseren) waarin inno-

vatieve ‘low-energy’ projecten in

Nederland aan bod komen. Vervol-

gens is er ruimte om te discussië-

ren over de vraag ‘Wat moet er ge-

beuren om te veranderen naar een

‘low-energy’ toekomst?’.

LA13, 20.30 UUR. WWW.MOVIE-W.NL

12 oktober

SCIENCE-CAFÉ WAGENINGEN

Het thema is: ‘Genetisch gemodifi-

ceerd voedsel: de toekomst?!’

Spreker: Dr. Theo Prins, Rikilt.

CAFÉ LOBURG, WAGENINGEN, 20.00 UUR.

14 oktober

FEEST: ‘HOE GELER, HOE GEILER’

Osirisfeest, door de nieuwe eerste-

jaarsactiviteitencommissie georga-

niseerd. Neem je vrienden mee en

geniet van de geligheid.

SOCIËTEIT ‘ABYDOS’, LEEUWARDEN, 21.00 UUR.

WWW.SVOSIRIS.COM

14, 15, 16, 17 oktober

FILM: ‘INFERNO’

Inferno is een waanzinnige film.

Letterlijk en figuurlijk. Het verhaal

van Clouzot’s filmproject gaat over

een manager van een hotel in een

klein dorp in Frankrijk, Marcel Pri-

eur (Serge Reggiani), die geobse-

deerd raakt door waanideeën van

jaloezie. De film laat zich bekijken

als een spannende thriller over

film maken. Kijk naar de schitte-

rende experimentele proefbeelden

en geniet nog één keer van Romy

Schneider die ronduit straalt in de

proefopnames.

LA, 20.30 UUR. WWW.MOVIE-W.NL/

15 October

HOT SALSA AND LATIN NIGHT

DJ Amos will provide you all kind

of Latin and Caribbean music (sal-

sa, bachata, merengue, reggeaton,

soca, kaseko)

INTERNATIONAL CLUB, MARIJKEWEG 31, 24.00

HRS. WWW.INTERNATIONALCLUB.NL

16 oktober

FILMEVENEMENT: ‘MINDER

AFVAL, MINDER HONGER?’

Op Wereldvoedseldag, organiseert

het Heerenstraat Theater het filme-

venement ‘Minder Afval, Minder

Honger?’ Een aantal filmcollages,

discussie en de documentaire ‘Tas-

te the Waste’ laten zien hoe honger

en het verspillen van voedsel naast

elkaar kunnen bestaan, maar ook

wat we daartegen kunnen doen.

HEERENSTRAAT THEATER WAGENINGEN, 13.00-

16.00 UUR. WWW.HEERENSTRAATHEATER.NL

16 October

BOLLYWOOD OR INDIAN PARTY

With a special performance and

the hottest Indian music Bunjabi,

Hindi pop, Bhangra music and in-

ternational music played by DJ

Paul.

INTERNATIONAL CLUB, MARIJKEWEG 31,

24.00 HRS. WWW.INTERNATIONALCLUB.NL

21 October

WEES SEMINAR. JENS KRAUSE.

COLLECTIVE BEHAVIOUR AND

SOCIAL NETWORKS

Jens Krause is Professor of Fish

Ecology at the Humboldt Universi-

ty in Berlin, Germany. Jens’ main

focus of research is on the questi-

on of how and why animals live in

groups.

FORUM, C222, 16.00-17.00 HRS. WWW.GEN.WUR.

NL/UK/WEES

8 oktober,

GEEN PRESIDENT

De Indonesische President Susilo

Bambang Yudhoyono komt voorlopig

niet naar het Forum. Maar door de

veiligheidsmaatregelen waren we

toch al niet van plan te gaan: ‘Om

een ontspannen sfeer te garanderen

tijdens het bezoek zijn er enkele

veiligheidsmaatregelen van kracht.’

Wur-kaart- en tassencontrole, de lift niet gebruiken, alleen toegang via

de fietsenkelder. En aangekondigde geluidsoverlast. Fijn dat we nu alsnog

rustig kunnen studeren.

FORUM, 7.00 TOT 12.00

12 oktober

CHECK JE KAMER-TOUR

Volgens de Landelijke

Studentenvakbond betalen

alle studenten samen honderd

miljoen euro teveel kamerhuur.

Een derde van de Wageningse

studenten zou teveel betalen.

Dat lijkt ons nogal overdreven,

omdat Idealis-kamers sowieso

aan het puntensysteem voldoen.

Maar goed, het is belangrijk om

je rechten te kennen. En waar mogelijk je huisbaas flink uit te melken.

Wil je weten of je teveel betaalt en wat je kunt doen? De Lsvb komt naar

Wageningen. Of kijk zelf op checkjekamer.nl

12.00 TOT 15.00 ARION (WSO)

>> NO GO

>> GO

www. proefschriften.nl

www.phd-thesis.nl

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (39)

service << 39

Wageningen UR zoekt:

Assistant Professor Food Chemistry (Tenure Track)Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FCH-0001

PhD in planta tailored pectinWageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FCH-0002

PhD how mushrooms feed on sugarsWageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FCH-0003

Senior Onderzoeker Food TechnologyFood & Biobased Research, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-FFC-0010

Logistiek Manager VoedingsonderzoekWageningen University, Wageningen; vacaturenummer: AFSG-HNE-0018

PhD-candidate Tundra vegetation patternsWageningen University, Wageningen; vacaturenummer: ESG ECO-0040

Functioneel beheerder TelecomWageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: FB-0000-11

Researcher Bioinformatics for MetabolomicsPlant Research International, Wageningen; vacaturenummer: PSG-BIOS-0002

PhD position Ecogenomics of insect-plant interactionsWageningen University, Wageningen; vacaturenummer: PSG-ENTO-0007

Gewasspecialist SnijbloemenWageningen University, Bleiswijk; vacaturenummer: PSG-GLAS-0011

Technisch Onderzoek-/OnderwijsmedewerkerWageningen University, Wageningen; vacaturenummer: PSG-HPC-0000

The regulation of photosynthesis (light-harvesting, energy transduction and metabolism) and its relationship to photoprotection in tropical epiphytes

Wageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: PSG-HPC-0001

Research Scientist plant physiology/molecular biologyWageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: PSG-PB-0006

Enthousiaste ProjectcontrollerRikilt, Wageningen; vacaturenummer: RIKILT-FBZ0000

Assistant Professor Risk Communication (Tenure Track)Wageningen University, Wageningen; vacaturenummer: SSG-COM-0006

PhD Behavioral Economist or Economic PsychologistWageningen UR, Wageningen; vacaturenummer: SSG-ECH-0002

Bedrijfsgericht Sociaalwetenschappelijk onderzoekerLEI, Den Haag; vacaturenummer: SSG-LEI-NH-0002

7 oktober 2010 — RESOURCE

Vooraankondiging Optare 2011

Voor werknemers van Wageningen Universiteit en Stichting DLO geldt ook dit jaar Optare: het keuzemodel arbeidsvoorwaarden.

uw keuzes kenbaar maken. Door middel van de medewerkerbutton op het bureaublad van uw PC kunt u van maandag 18 oktober tot vrijdag 19 november 2010

De ‘spelregels’ voor Optare 2011 en ook de meest actuele informatie over Optare is beschikbaar op: http://www.intranet.wur.nl/nl/people/arbeidsvoorwaarden/optare/Pages/WUR-optare.aspx. Heeft u vragen over het gebruik van de medewerkerbutton dan kunt u zich richten tot de [emailprotected]

In week 41 ontvangt u meer informatie over Optare 2011.

Again this year, employees of Wageningen University and the DLO Foundation can participate in Optare, the choice model for employment conditions.You can indicate your choices by means of the ‘medewerkerbutton’ on the desktop of your PC between Monday 18 October 2009 and Friday 19 November 2010.

The ‘rules’ and the most up-to-date information about Optare are available at:http://www.intranet.wur.nl/en/people/arbeidsvoorwaarden/optare/Pages/WUR-optare.aspxIf you have any questions about using the ‘medewerkerbutton’, please send an e-mail to: [emailprotected]

You will receive more information about Optare 2011 at week 41

Preliminary announcement Optare 2011

odel for

r 2010

[emailprotected]

waarden

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦· Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (40)

>>TYPICAL DUTCH

Bicycle KingdomIn the early 1980s, when China was stepping back onto the world stage, marvelous bicycle fl o-

wing on the Chang’an Avenue during the rush hour was recorded by foreign cameras. And China

got a laudatory title: ‘bicycle kingdom’. But nowadays in China, people’s enthusiasm for bicycles

has been waning. Only one fi fth of the people choose cycling as their transportation. Expanding

cities, increasing numbers of private cars and public transportation account for this. I have been

in this country for one year and am deeply impressed by the large numbers of bicycles and diff e-

rent bicycle atmosphere here.

Black, step-through frame, large wheel, coaster brake, bicycle light and a bag on the back seat: this is what a classic Dutch bicycle looks like. Not good-looking but quite impressive. I was told a curious fact that there are even more bicycles than inhabitants. Money and time is saved by cy-cling for short journeys like going to school or work. People get used to taking a bicycle with them even when travelling by car or train.Cycling is also an important leisure activity. Early this summer, I had a cycling tour to Arnhem and found this was truly a bicycle-friendly country: red tar-paved cycle lanes; clear signposts; cyclists getting higher priority than the cars at junctions – which is rare in other countries; nice land-scapes like the Rhine river, fl owering fi elds, a historical castle. All of these made the journey safe and enjoyable. Also we came across groups of cyclists – some of them aged – on racing bicycles, in tights and other gear, looking rather professional and sporty.The bicycle is a necessity, as important as a roof over our heads. Wageningen is small, but you can’t live without this two-wheel treasure, which will bring you convenience and the joy of riding besides the sea, among the bulb fi elds, and through villages. Sun Yanyan, Animal Breeding and Genetics Group

Do you have a nice anecdote about your experience of going Dutch? Send it in! Describe an encounter with Dutch culture in detail and comment on it briefl y. 300 words max. Send it to [emailprotected] and earn fi fty euro and Dutch candy.

FIETSEN

Mooi zijn ze niet, de

Nederlandse fi etsen.

Maar wel functioneel.

Zonder stang, maar

met handrem, licht en

fi etstassen. Dat vindt

de Chinese Sun Yan-

yan. Er schijnen hier

meer fi etsen te zijn

dan mensen. Fietsen is

goedkoop en snel op

de korte afstand. Maar

het is ook ontspan-

ning. Lekker fi etsen

kan dankzij de harde

rode fi etspaden, dui-

delijke bordjes en

voorrangsregels. En

natuurlijk het vlakke

landschap.

ILLU

ST

RA

TIE

: H

EN

K V

AN

RU

ITE

NB

EE

K

Vanaf 10 oktober heeft Nederland salarisverhoging. RESOURCE€¦ · Die dubbele master had ze voor zichzelf gehaald en niet om aan de grote klok te hangen. Op de middelbare school - [PDF Document] (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dean Jakubowski Ret

Last Updated:

Views: 5739

Rating: 5 / 5 (50 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dean Jakubowski Ret

Birthday: 1996-05-10

Address: Apt. 425 4346 Santiago Islands, Shariside, AK 38830-1874

Phone: +96313309894162

Job: Legacy Sales Designer

Hobby: Baseball, Wood carving, Candle making, Jigsaw puzzles, Lacemaking, Parkour, Drawing

Introduction: My name is Dean Jakubowski Ret, I am a enthusiastic, friendly, homely, handsome, zealous, brainy, elegant person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.